רעש תבתכ
עצמא תבתכ
 



 

םירתא סקדניא
םימדוק א"בממ תונויליג ונטקיל םכתויחונל
.תילאטיגידה הידמל םתוא ונלעהו

תוירוגטקה ךתח יפ לע וצבוק םירתאה
.םיאשונה ץעב
א"בממ תונויליג ליכמ םיאשונה ץע
.יאשונ ךתח יפ לע רבטצמ ןפואב

ךותיח עצבל םכל םירשפאמ ונא ףסונב
.ןויליג רפסמ יפ לע


,הנהמ השילג
םיא"בממה