תיזכרמ תיוז
הוושמה וק
  

םיצלמומה תניפ
  הפש דסומה רתאל הצירפב םשאנה הכוז
"הרוסא רתא תחטבא לש הקידבש עובקל רשפא יא"
אלש הרידחב םשאוהש ,יחרזמ יבא תא המשא לכמ הכיז םילשוריב םולשה טפשמה תיב
לש גניקאה תולועפ דדועל שי ,ןידה קספ יפ לע .דסומה לש טנרטניאה רתאל ןידכ
הלא םירתא לש החטבאה תמר תא רפשל הרטמב ,םישלוג ידיב טנרטניא ירתא
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2882088,00.html
  הפש SlickRun
תוידועיו םיברל תוצופנ) "םסק תולימ" תרזעב ,תרשפאמ רשא הליעיו הנטק הנכות
.םירתאו תונכות ,םיצבקל הריהמ השיג (םכל
http://www.bayden.com/SlickRun/
  הפש תילטיגידה הסריגה ,קזח וידר
םתוא םיפילחמ םלועב תונידמ רתויו רתויב :גורדיש םירבוע םיקיתווה וידרה ירודיש
תואמ לש תוערפה תלוטנ הטילקבו ,רוטילקת לש תוכיאב םיחבושמ םיילטיגיד םירודיש
םיטלוק ,ריש לכ לע עדימ םג םיקפסמ ילטיגידה וידרה יטלקמ ,לילצל ליבקמב .תונחת
ןייוולב םירודיש םג םיעצומ ,םלשל ןכומש ימל .תונומת וליפאו טסקט יקזבמ
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2880915,00.html
  הפש םילשורי םשו די תע בתכ
תויזכרמ תויוחתפתה רקוסה תירבעבו תילגנאב ינועבר תע בתכ אוה םילשורי םשו די
ותצופת הלדג 1996 תנשב הנושארה םעפב רוא האר זאמ .םשו דילו האושל תורושקה
.לארשיב 7,000 ו םלועה יבחרב 16,000 מ רתויל רפסמ םיפלאמ
http://www.yad-vashem.org.il/heb_site/heb_about_yad/magazine/magazine_...
  הפש היגולונכט-ויב תרבחל םייח תורוק םיחלוש תינעדמו ןעדמ
דמלתש הל וצילמהו הקיסיפ דומלל הל המל לאירא לטיור תא ולאש ,ןוכיתב התיהשכ
איה ,םיבשחמו למשח תסדנהב הידומיל םויס םע ,םויכ .הקיסיפ םוקמב היגולויב
,עדמה ימוחתב םישנ דגנ הילפאה .היגולונכטבו עדמב םישנו תורענ םודיק תדדועמ
.הלודג ןיידע ,היגולונכטבו עדמב םישנ םודיקל הצעומה לש שדח ח"ודב ררבתמ
3/3/04 ץראה ,ןמבוארט הרמת תאמ
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtTower.jhtml?itemNo=400796&n...
  הפש םינמרחה תנידמב
הנגהב תומחול תללוכ תירבעב תיפרגונרופהו תיטוראה תורפסה לש הבוטרה הירוטסיהה
תומד תא ירבעה בושייל הריכהש ,ליה ינאפ תא ;תויגרואב יונפה ןמזה תא וריבעהש
ץראב לאונמע" תאו ;וזאמ-ודאסו םיצאנ ובלישש ,גלאטסה ירפס תא ;תינמופמינה
,תירבעב הבותכה תונמרחה תודלות .םולשה ןעמל םיברע םע תבכושש תריית לע ,"שדוקה
תוברת ,ןבוי זר ."םותכ" הרדסה ,יוושכעה טיהלה דעו יבאבש הנשוש רנא`זה תצולחמ
10 - 11 םידומע ,בירעמ 5/3/04
http://www.maariv.co.il/cache/ART660709.html
  הפש Keeping Found Things Found
.םתאצמש םירמוח םילהנמו םירמוש םתא דציכ רקסב ורפס .עדי לוהינב רוזעל תונמדזה
http://kftf.ischool.washington.edu/surveys.asp
  הפש םיגייחמה תעידיל
םתאש ימ לכ לש םגו * םכלש ירלולסה רפסמ הנתשי לירפאב 20 ל 19 ה ןיב תוצחב
ןופלטה ירפסמ תא תרמוגו תכלוה םייונמה לש המוצעה תומכה * םיריכמ
תירלולס הרבח לכל * תפסונ הרפיס ףיסוהל תרושקתה דרשמב וטילחה ןכלו-םיירשפאה
תועבצאה תא וניכה * הרפיסב ךראתי םלוכ לש ןופלטה רפסמו - תחא תמודיק קר היהת
http://images.maariv.co.il/cache/cachearchive/19032004/ART671384.html
  הפש בצמ תנומת :לארשיב קוחרמ דומיל
,תבכעתמ םנמא הכיפהמה .ןווקמה דומילה לעו ךוניחב המרופר לע םירבדמש םינש רבכ
םיל"כנמ ינש .דיתעה יבגל תוזמורו ,םוחתב תוקסעתמש תורבח קיפסמ שי ץראב לבא
וא ,תימצע הדימלל םירועיש ,תמא ןמזב קוחרמ דומיל :ףידע המ םיחכוותמ יאמדקאו
.ישיא סחיו הרומ םע ,התיכב דומיל
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2892456,00.html
  הפש ידומילה רטסופה
תויוליעפל תויחנה רתאב .הארוהב יביטנרטלא הכרעה ילככ שמשמ ידומילה רטסופה
.הירלגו הכרעה ספוט ,ידומילה רטסופה ןונכת תוארוה ,תוידומיל
http://poster.dlscience.org/