תיפרגוילביבה המישרה תביתכל ךרדה

תביתכ תעב השעמל םיליחתמ תיפרגוילביבה המישרה תא
תויסיטרכ לכ לע םירבוע המישרה תנכה תעב .המצע הדובעה
ההזמה ןמיסב תונמוסמה תא ןכותמ םיאיצומ ,טירפה
.םירבחמ לש ב"א רדס יפל ןתוא םירדסמו
ךורעל שי ,תורחא תופשב תורוקמ םייוצמ םיטירפה ןיב םא
לש החפשמ םש לש ב"א רדס יפל תודרפנ תומישרב םתוא
.דרפנב הפש לכב ,רבחמ
הדירפמה ךרדב תיפרגוילביבה המישרה תא ןגראל לבוקמ
לש תונותיע ,םיינויכרא תורוקמ) םיינושאר תורוקמ ןיב
(.'וכו בתכב תויודע ,םינמוי ,םיישיא םיבתכמ ,הפוקתה
.םיינשמ תורוקמו


םושירה ןפוא

.היפרגוילביב םושירל תולבוקמ תורוצ המכ תומיק !בל םיש
קיידל ךילע .הצלמה רדגב אוה ןלהל עצומה םושירה ןפוא
דובעל שרדיתו הדימב .קוסיפה ינמיס ללוכ ,םיטרפה לכב
.לבקתש תוארוהל םאתהב תאז תושעל דפקה ,תרחא תנוכתמב

רפס
.1
םירבחמ ינש ידי לע בתכנש רפס
.2
רתוי וא םירבחמ השולש ידיב בתכנש רפס
.3
עודי וניא ורבחמש רפס
.4
ףסאמ וא טקל
.5
רפסה רבחמכ דסומ
.6
הרדס
.7
תע בתכ ךותמ רמאמ
.8
ןותיע ךותמ רמאמ
.9
ןולימ וא ןוקיסקל ,הידפולקיצנא ךותמ ךרע
.10
תימוי תונותיעו םינותיע ,תע-יבתכ ךותמ םירמאמ
םיינורטקלא תורוקממ םיחוקלה
.11


:רפס
,רפסה םש .רבחמה לש יטרפ םש ,רבחמה לש החפשמ םש
םש :האצוהה םוקמ (תורודהמ המכ תועיפומ םא קר) ,הרודהמ
.האצוהה תנש ,האצוהה
:המגוד
:םילשורי ,תיסאלקה תונמאה תודלות .לאכימ ,הנוי-יבא
.ל"שת ,קילאיב דסומ

וניא רפסה תאצוה ךיראת םא :םירפסה יגוס לכל הרעה
.האצוהה תנש םוקמב ,(הנש הרסח) ,ש"ח םושרל שי ,ןיוצמ

:םירבחמ ינש ידי לע בתכנש רפס
םש יטרפ םשו (ןושאר רבחמ לש) יטרפ םש ,החפשמ םש
םוקמ ,הרודהמ .רפסה םש .(ינש רבחמ לש) ,החפשמ
.האצוהה תנש ,האצוהה םש :האצוהה
:המגוד
.ונרודב םימעה תודלות .ואדנל .מ בקעיו לאכימ ,ויז
.ט"משת ,מ"עב הנבי תאצוה :ביבא-לת ,תנקותמ הינש הרודהמ

:רתוי וא םירבחמ השולש ידיב בתכנש רפס
םוקמ ,הרודהמ .רפסה םש ,םירחאו החפשמ םש ,יטרפ םש
.האצוהה תנש ,האצוהה םש :האצוהה
:המגוד
- ןוחטבה דרשמ :ביבא-לת .לתוכה .םירחאו ריאמ ,בד-ןב
.1981 ,רואל האצוהה

:עודי וניא ורבחמש רפס
.האצוהה תנש ,האצוהה םש :האצוהה םוקמ .רפסה םש
:המגוד
דחואמה ץוביקה תאצוה :לארשי ,המדאה ינפ לע ןאכ
.1988 ,םילעופה תיירפסו

:ףסאמ וא טקל
םש :האצוהה םוקמ .רפסה םש .ךרוע ,יטרפ םש ,החפשמ םש
.האצוהה תנש ,האצוהה
:המגוד
.1960 - 1900 ,בגנה בושיי .ךרוע ,יכדרמ ,רואנ
.1985 ,יבצ-ןב קחצי די תאצוה :םילשורי

:רפסה רבחמכ דסומ
.ךיראת :האצוהה םוקמ .רפסה םש ,דסומה םש
:המגוד
תודלותב םירקחמ ,לארשי תודלותל רזש ןמלז זכרמ
.ז"נשת :םילשורי .ארקמה תפוקתב לארשי

:הרדס
םוקמ .(םייק םא) ךרכה םש ,ךרכה רפסמ ,הרדסה םש
.האצוהה תנש ,האצוהה
:המגוד
.'כ ךרכ ,הרובגהו האושה תעדותל יתנש ץבוק - האושמ
.1992 ,ביבא-לת-קחצי-לת

:תע בתכ ךותמ רמאמ
."רמאמה םש" .(רבחמה לש) יטרפ םש ,(רבחמה לש) החפשמ םש
ןויליג :(ךרכה רפסמ) ךרכ ,תעה בתכ םש :ךותב
םושרל) 'מע ,(האצוהה תנשו שדוח - ךיראת) ,(ןויליגה 'סמ)
.(לאמשל ןימימ 'מעה ירפסמ תא
:המגוד
."?יל רוזעל לוכי התא ילוא ,טובור החילס" .ישי ,רורד
,היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגאמה - ואילילג :ךותב
.23-22 'מע ,(1993 רבמטפס) ,1 ןויליג

:ןותיע ךותמ רמאמ
ךיראת ,ןותיעה םש ,"רמאמה םש" .יטרפ םש ,החפשמ םש
.'מע ,(הנש ,שדוח ,םוי) יזעול
:המגוד
,תונורחא תועידי ,"תומנ ונלוכש יתדחפ" .ןורוא ,יריאמ
.8 'מע ,(28.2.1999)

:ןולימ וא ןוקיסקל ,הידפולקיצנא ךותמ ךרע
םש ,"ךרעה םש" .(עודיו הדימב) יטרפ םש ,החפשמ םש
.'מע ,(האצוה תנש) ,ךרכה 'סמ ,הידפולקיצנאה
:המגוד
ןוקיסקל ,"טנסניו ,ךוג-ןו" .םירחאו סילפ ,ןיכלמ-רנזפ
.92 'מע ,(1975) ,תויונמאה

תונותיעו םינותיע ,תע - יבתכ ךותמ םירמאמ
םיינורטקלא תורוקממ םיחוקלה תימוי

ךותמ עדימ לע תססבתמה היפרגוילביבה םושיר יללכ ןלהל
עדימה רגאמ אוה טנרטניאה .עדימ ירוטילקת וא טנרטניאה
לש םוצע ןווגמ ללוכ אוה .ךתושרל דמועה רתויב לודגה
םירמוחב לכשומ שומיש תושעל ךילע .תונוש תומרב עדימ
שומישמ רהזיה .ךלש רקחמב שומישל םימיאתמכ ךל ואריש
.תילמינימ המר םיחיכומ םניאש םירתאב

ןכתייו ,םיימוי-םוי םה טנרטניאב םייונישה - בל םיש
קחמנ וא תבותכ הניש ,הנתשה רבכ רחמ םויה טטצתש המש
.דואמ בושח ךיראת אוה רתאל הסינכה םוי ןכ לע .ןיטולחל
.תושדח תואסריגב םיאצויו םינכדעתמ עדימה ירוטילקת םג
םתאצוה ךיראת תאו הסריגה 'סמ תא ןייצל בושח ןכ לע
.רואל

ןותיע ךותמ רמאמ
.1
תע בתכ ךותמ רמאמ
.2
בשחוממ תע בתכ
.3
WWW Pages םירתא יפד
.4
טנרטניאב הידפולקיצנא ךותמ חנומ
.5
CD-ROM עדימ רוטילקת
.6


ןותיע ךותמ רמאמ
.ןותיעה םש ."רמאמה םש" .(רבחמה לש) יטרפ םש ,החפשמ םש
.<רתאה תבותכ> (ךיראת) :רתאל הסינכה ךיראת .(ךיראת)
:המגוד
ודי תא ץחל ןמציו :תילארשיה תחלשמב הרעס" .הרוא ,ןרוק
:רתאל הסינכ ךיראת .(8-9.2.99) .סבולג ."המתאווח לש
9.2.99
<http://www.globes.co.il/Hebrew/cgi-bin/Serve/
pages/Hebrew/1.1.1.3>

:תע בתכ ךותמ רמאמ
בתכ םש ."רמאמה םש" .(רבחמה לש) יטרפ םש ,החפשמ םש
- ךיראת) ,(ןויליגה 'סמ) ןויליג :(ךרכה רפסמ) ךרכ ,תעה
הסינכה ךיראת,(ירוקמה תעה בתכ לש האצוהה תנשו שדוח
.<רתאה תבותכ> (ךיראת) :רתאל
:המגוד
ינוי/יאמ ,22 ,ואלילג ."םיילקיזיפ םיעדמ" .חנ ,שורב
9.2.99 :רתאל הסינכה ךיראת ,1997
<http://www1.snunit.k12.il//heb_journals/galileo/
2206.html>

בשחוממ תע בתכ
בתכ םש ."רמאמה םש" .(רבחמה לש) יטרפ םש ,החפשמ םש
(ךיראת) :רתאל הסינכה ךיראת ,(ןויליגה 'סמ) ןויליג .תעה
.<רתאה תבותכ>
:המגוד
- טנעבש ."תוחתפתהה לע תיתרוקיב הריקס" .סירומ ,ןמדלוג
ךיראת ,15 ןויליג .תילאוטקא תודהיל ינורטקלא ןיזגמ
10.5.99 :רתאל הסינכה
<http://www.shevanet.org.il/15/15-08.htm>

WWW PAGES םירתא יפד
דסומה .רתאה ףד תרתוכ .(רבחמה לש) יטרפ םש ,החפשמ םש
תבותכ> (ךיראת) :רתאל הסינכה ךיראת .ןוגראה וא עצבמה
<רתאה
:המגוד
ךיראת .למע-ט"פמ .םייתשרות םימגפו תולחמ :האופר
16.5.99 :רתאל הסינכה
<http://www.amalnet.k12.il/meida/biolog/bioi206b.htm>

טנרטניאב הידפולקיצנא ךותמ חנומ
ךיראת .ON LINE .הידפולקיצנאה םש ,"חנומה םש"
<רתאה תבותכ> (ךיראת) :רתאל הסינכה
:המגוד
,Encyclopedia Britannica On-Line ,"Yitzhak Rabin"
16.5.99 :רתאל הסינכה ךיראת
<http://www.eb.com/bol/search?default_type=standard&-
query=yitzhak+rabin&DBase=Articles>

CD-ROM- עדימ רוטילקת
.רוטילקתה םש .(יעדמה ךרועה לש) יטרפ םש ,החפשמ םש
תנש ,ןוגראה וא עצבמה דסומה ,"טירפ/ךרעה םש" .CD-ROM
.רוטילקתה תאצוה
:המגוד
תולכירדאה ,תונמאה תודלות .הכלמ ,ןימוס-טשפ-ןב
.CD-ROM .(1 'סמ) קיתעהו םודקה םלועה בוציעהו
להנימה ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ ,"בלטצמ ןורמק"
תולכירדאהו בוציעה תויונמאל המגמה ,היגולונכטלו עדמל
.1998 ,למע-ט"פמו


למע-ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©