תציפקב רבודמ" :ינש השמ רוטקוד

"רתויב הבושח הגרדמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק

ןובלח וא ,המסלפ יורע תמגוד םירמוחל "רוצי ילעפמ"כ םייח ילעבב שמתשהל ןויערה
תירלוקלומ הקיטנגל הקלחמה להנמ ,ינש השמ ר"ד .ילארשי תווצ עוציבב יוצמ ןימובלאה
תא ,תולודג תויומכבו ןבלחב ורצייש ידכ םיזע "סדנהל" חילצה ,תובוחרב ינקלוו זכרמב
.ןימובלא ישונאה םדה-ןובלח

האופרב ל"נה םדה ינובלחל השירד שי" :ינש ר"ד רמא ,"רברזבוא" עידוה וילע גשיהה לע
דוביאו המוארט יבצמב לופיטלו םד-ץחל בצייל םישורד םדה ינובלח .דאמ תולודג תויומכבו
.םד

לבא .םינובלחה תא לבקל רשפאמ ,םיזע ,םישבכ ,תורפ ,קשמה תויחב ישונא ןג לש בוליש"
,ישונאה ןגה תא ליכמה רצומה ןיב דירפהל דציכ :איה תררועתמה תיגולונכט-ויבה היעבה
הגרדמ תציפק יגולונכטה טביהה ןמ ועציב םיטוקסה יכ ,יל הארנ .יתייחה-יעבטה רצומהמ
."רתויב הבושח

בירעמ :רוקמ
7.97 :ךיראת
סכלא :רבחמה םש
ןורודאשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


ישונא םד לש המסלפ תויחב רצייל וחילצה םייטירב םינעדמ
Pharmaceutical Production In Transgenic Animals
Transgenic livestock in agriculture and medicine


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©