הלש ןתחה תא ריכת ילש אמאש ןמזה עיגה"

"םידכנה תאו


.ןיול הליצ תושגרתהב לומתא הרמא ,"ןמית ידלי תומלעה רופיסמ קלח ינאש יתעדי אל"
דקמתהל יל יאדכו ,ןמזה תא זבזבל חש ץוביקב הרהזא יתלביק ,ירבע לע יתלאששכ"
,"הינונקמ קלח ינאש ,הארונ השגרהב יתייחו והשמ ינממ םיריתסמש יתנבה .תיחכונה יתחפשמב
ןב היראו ,25 ןב יחיבא ,הידליו םייח הלעב םע הינרופילקב םויכ תררוגתמש הליצ תרפסמ
.23
.ץפרמה ןיע ץוביקב םידליה ראש ןיבל הניב םייקה ינושב השח איה התודליב רבכ ,הירבדל
ויה םהו ,המוחש יתייהינא .ילש הארמב ןפוד תאצוי ינא המל הרומה תא יתלאשש תרכוז ינא"
קרו ,ילש תונושל םיצורית איצמהל יתיסינ .הביבסהמו ילש םירוההמ הנוש יתייה .םינבל
."תצמואמ ינא יכ יל רמאנ יתרגבתהשכ
תרדהנ הביבסב יתלדג" :ץוביקה ינבמ שיא המישאמ הניא איה ,הבילבש סעכה תורמל ,לומתא
,"םייחל יתוא וניכה םה .םינוגה דואמ ויהו השק ודבעש םישנא םע
יל השק" :הליצ תרמוא ,תיגולויבה התחפשמ ןיבל הניב שגרמה שגפמל רשאבו .תרמוא איה
יתתנ אל ,ןמזה לכ יתקתש .תיגולויבה ימא תא יתיארש הנושארה הינשב יתבשחש המ רוכזל
איה תועמוד םייניעבו ."תיטנגה הקידבה לש תואצותהמ דואמ יתדחפ ,ץרפתהל תושגרל
תאו הלש ןתחה תא ריכת ילש אמאש ןמזה עיגה .ץראל םינבה תאו ילעב תא איבא" :החיטבמ
."םידכנה


תועידי :רוקמ
תונורחא
26.8.97 :ךיראת
יבוק :רבחמה םש
ךיילב
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©