אל םה - םיעדוי ויה הירוה םא" :הליצ לש תודלי תרבח
"התוא םיצמאמ ויה


ץוביקמ ל"ז (קוטשנזור) ןזור הדנאו (לטומ) יכדרמ ,הליצ לש םיצמאמה הירוה םא"
ותואל שדוחה תב הטועפה העיגה הבש ךרדה תא הנש 49 ינפל םיעדוי ויה ,ץרפמה-ןיע
."התוא ץמאל םיברסמ ויהש קפס ןיא ,ןיעה שארב הסדה םילוחה תיבמ למרכב אפור
לש הבורקה התרבחו הליג תב ,ץרפמה ןיע ץוביקמ רזיירפ דלפנזור הניד שמא הרמא ךכ
יקוח יתלב רבד לכב וא הפיטחב רבודמ יכ םהייח לכ םנוימדב ולעה אל םה" .ןיול הליצ
."תיגולויבה המיאמ הטועפה תליזגל םרגש רחא

רועה ןווג ללגב תויעב
30-כ ינפל ץוביקה תא הליצ לש התביזעל דעו ןוטועפב הכנחתה זאמ הליצ םע הלדג הניד
.תימדא ץוביקמ ןיול םייחל היאושינ םע ,הנש
.הדיחי תב התיה הליצ .םינש שש ינפל התמ הדנא .הנש 15-כ ינפל רטפנ ןזור לטומ
םש היה .הפיחב למרכב אפורל הנש 49 ינפל ועסנ הדנאו לטומ" :רזיירפ הניד שמא הרפיס
הרוחש תקונית םש התיה יכ לטומ רפיס םימיל לבא ,ןב אקווד וצר םה .תוקונית םע רדח
היה רשפא יא .התוא תחקל טילחה עגרב וב .הינפ לע חורמ ךויחשכ הידי תא הטישוהש
."תיצוביקה הרבחב תומיוסמ הטילק תויעב הל ויה רוחשה הרוע ןווג ללגבש ,ריתסהל
העברא תוחפל ,םיבר םיצומיא ויה איהה הפוקתב" :שמא הרפיס ץרפמה ןיעמ רלדנה הנליא
."ץוביקב ןאכ םייח ןיידע םיינש .םירחא תומוקמב םירחא םיברו ץרפמה ןיעב
לבח .הקומעו הבר הבהא ץמאמה היבא תא הבהא הליצ" :ץרפמה ןיע תוקיתוומ ,ןונרא הקשצ
התיה אל איה ,םייחב היה ץמאמה היבא םאש ,לומתא יל הרמא איה .תיסחי ריעצ ליגב רטפנש
."םייגולויבה הירוהו האצומ תפישחל איבהל ידכ התשעש המ לכ תא השוע


תועידי :רוקמ
תונורחא
26.8.97 :ךיראת
הדוהי :רבחמה םש
ןרוג
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©