?תואיצמ וא ןוימד :ינוידב עדמ


.םירועיש 8-10 -כ הכרואו הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטחל תדעוימ תוליעפה

:תוליעפה תרטמ

.הרבחה יעדמו עדמ ,תורפס תרבחמה תימוחת-ןיב תוליעפ עצבל
.םונגה טקייורפ לע דומלל
.טובישה ןללכבו תושדחה DNA -ה תויגולונכט לע דומלל
.םהלש תיעדמה תואיצמה םע תורפסב תונויערה תא תוושהל
.םייח ונא הב הרבחה לע ולא םירקחמ לש םתעפשהב ןודל

:אובמ

ורפס תא (Aldous Huxley) ילסקה סודלא רפוסה בתכ 20-ה האמה לש םיעבראה תונשב
ראותמ רפסב .םימי םתואב תכל קיחרמכ ספתנש ינוידב רפס ,"ץימאו שדח םלוע" םסרופמה
יאנתב ורצונ םישנא לש םיטבש ,ישפנו יגולויזיפ ןפואב הבצועו הננכות תושונאה וב םלוע
םדקומ בלשב .שארמ ועבקנ תויטנגה תונוכתה רשאכ יתוכאלמ "םחר" ןיעמ ךותב הדבעמ
המיאתהלו םתוישיא תא בצעל ידכב םייתוגהנתה םיכילהת הלא םיטבש ורבע םהייחב
זא לש ינוידבה עדמהש ךכל םידע ונא 20-ה האמה יהלשב םויה .הרבחב םימויסמ םידיקפתל
ןחותיפו ישונאה םונגה טקיורפ לש ומוציעב ,םויכ .ונימיב תואיצמל ,םימיוסמ םירקמב ,ךפוה
,ילוד השבכה טוביש ומכ םייעדמ םיאלפב ןיחבהל םילוכי ונא ,תושדח תויגולונכט ןווגמ לש
תופיאשו תווקת דוע ונל שיו ,ונלש םימוזומורכה ינפ לע םיבר םינג לש םמוקימ רותיא
קר קוחר אלה דיתעב יכ חינהל ריבס .תובר תויתשרות תולחמל יטנג ןורתפ אוצמל תובר
שדח םלוע ,שארמ תתנכותמו תננכותמ הרבח רוציל ונתאמ וענמי אשונה ביבס תויתאה תויעבה
.ילסקה סודלא לש ורפסב בתכנש יפכ ,ץימאו

:המישמ

תונויער שממל איה התרטמש הרבח ומיקהש םיריעצ םינעדמ לש הצובקל םיכייש םתא
תלבק םשל .םינג תפלחה ידי לע תויתשרות תולחמ אפרלו ינוידבה עדמה תורפסמ םיחוקלה
:םכילע וז העצהב .רקחמ תעצה שיגהל םתשקבתנ ,םכרקחמב ןינועמה םרותמ ביצקת
.םינג תפלחה ידי לע אפרל ןתינש תולחמ שיש םרותל םיגדהל

עדמב יכו תואיצמל ינוידב עדמ ךופהל ןתינ יכ תוחכוה תרזעב םרותה תא ענכשל
.םשממל ןתינ רשא םיבר תונויער םייובח ינוידבה


.ינוידב עדמ לע תססבתמה האצמה וא רקחמל ןויער דוע עיצהל

.הלוכ הרבחה תבוטל וניה הז רקחמש ענכשל


:המישמה ידעצ
לפטי 1 'סמ תווצ :םיתווצ ינש הצובק לכב .םידלי 4 לש תוצובק המכל התיכה תא וקלח
הדובעה תא הצובקה גיצת הדובעה רמגב .'ג -ו 'ב םיפיעסב לפטי 2 'סמ תווצו 'א ףיעסב
.'ה -ו 'ד םיפיעסב ולפטי תוצובקה לכ .תפתושמה

'א ףיעס
ורחבו סקז-ייטה תלחמ םע וליחתה .ורתוא ןהל םיארחאה םינגהש תויטנג תולחמ שולש ורקח
:םיאבה םידעצה יפ-לע תופסונ תולחמ יתש תודוא עדימ ורתאו
תודוא ףסונ יעדמ עדימ ואצמו סקז-ייטה תלחמל ןגה לש ומוקמ עודי םא וקדב
.ןמציו ןוכמב אצמנה GENE CARDS -ה רתאב רקבל שי תאז עצבל ידכ .ןגה
http://bioinfo.weizmann.ac.il/cards-bin/examples
.1

היוצרה הלחמה םש תא ודילקה .םיישונא םינגל שופיח עונמ שי הז רתאב
תא בוט ונחב .םירחא םינותנ םע םג שפחל ןתינ .(Tay-Sachs) תילגנאב
.תויורשפאה

:תולאשה לע ובישה
.2
תולחמה יתשו) סקז-ייטה תלחמל יארחאה ןגה אצמנ םוזומורכ הזיא יבג לע
?(תופסונה
?GENE-CARDS -המ לבקל ןתינ ףסונ עדימ הזיא

םירתאב םייוצמה Tay Sachs -ה תלחמ תודוא תירבעב םירמאמה תא וארק
:םיאבה
.3
?סקז-ייט תלחמ יהמ
יתחפשמב סקז-ייטה תלחמ לש ירלוקלומה סיסבה
קיטסיס) םיזנכשא לצא החיכש תיטנג הלחמל תואשנ ןיב היצלרוקה תקידב
וזכ תפסונ הלחמל ליבקמב תואשנ ןיבל (סקז-ייט ,ןוונק ,השוג ,סיזורביפ
יתדיל-םורט ןוחביאו תויתשרות תולחמ


סקז-ייטה אשונב ףסונ עדימ לבקל וסנו (תילגנאב) םיאבה םירתאב ורקב
סקז-ייט תלחמ
.4
לוארטנומ תייסולכוא ברקב סקז-ייטה תלחמ יופימל תינכת
סקז-ייט :היסולכואה לש הקיטנג
תויתשרות תולחמ
תויתשרות תוערפה ןוחבא

תיטנגה היעבה תא ורתפו םיאבה םירתאב סקז-ייט לש השרותה יכרד לע ודמל
.5
תורחא תולחמו סקז-ייט תלחמ תשרות
סקז-ייטה תשרות אשונב תיטנג היעב
סקז-ייט תלחמ לש תיטנגה השרותה סופד אשונב ךירדמ

ידכ עצבל ןתינש לופיטה יכילהתו הלחמה תודוא םתדמל המ הרצקב וראת
ח"וד וגיצה .הלחמל םינגה תא םיאשונה תוגוז לש םידלי לצא הלחמה תא עונמל
.רקחמה תעצהל תאז ףרציש םרותל ריואמ
.6

'ב ףיעס
תאמ "ליזרבמ םירענה" וא ילסקה סודלא תאמ "ץימאו שדח םלוע" רפסה תא וארק
תונויערהמ המכ ומשרו (םיפד קלחי הרומה) םירפסה יריצקת תא וא ןיול הרייא
.רפסבש םייעדמה
תונויערה ןיב וושה .טובישה ןורקע עיפומ ולא ינוידב עדמ ירפס ינשב
חיכוהל ידכב םויכ ונל העודיש יפכ טובישה תואיצמ םע םירפסבש םיינוידבה
.םכלש הזתה תא
:טוביש דחוימבו עדמ ,ינוידב עדמ אשונב םיאבה םירתאב ורזעיה
1997 לש יעדמה עוריאה ,ילוד
םיאב םילופכשה
?ץימאו שדח םלועב םייח
טוביש תודוא תעדל תיצרש המ לכ
ןוידבו עדמ ןיב םירשקמה םירתאו םירמאמ ללוכה רודמ
ינוידב עדמ
טוביש
םיבשוחשמ רתוי ץופנ וניה טוביש
ילוד המשו השבכ לש הטוביש
(רויא) ילוד לש טובישה ךילהת

:םונגה טקיורפ אשונב םיאבה םירתאב ורזעיה ןכ ומכ
ישונאה םונגה טקיורפ :ונמצע תא ריכהל
(96) ישונאה םונגה טקיורפ לש םינג תפמ
ישונאה םונגה טקייורפ
ישונאה םונגה טקיורפ תודוא תולאש

'ג ףיעס
.םתארקש ינוידב עדמ רוקמ לע ססובמה דחא רקחמ ןויער ועיצה
.םכלש הרטמה תא גישהל ידכב עצבל םיכלוה םתאש רקחמה יכילהת תא ומכס

'ד ףיעס
.םתרקחש םיאשונב םייתאה םיטביהב התיכב ונוד
:םיאבה םירתאב תקולחמב םייונשה םיאשונל עגונב עיבצהל הצובקה ירבחמ דחא לכ לע
http://gifted.snunit.k12.il/activities/clone/index.html
http://hyperion.advanced.org/18258/noframes/vote.html

'ה ףיעס
םיפיעסב ולעש יפכ םכתדובעו םכייוליג לע ותוא וססב .רקחמה תעצהל ח"ודה תא ובתכ
,תונומתו םירויא םע WORD-ב העצהה תא שיגהל ןתינ .םרותה תושירדל םאתהבו 'ד-'א
תווצ לכ קיזחי ,ךכל ףסונב .הרומה תמכסהב תרחא ךרד לכב וא POWERPOINT -ב תגצמכ
.עציבש םייניבה תודובע םע וילופטרופ
.התיכה ינפב התדובע תא גיצת הצובק לכ

:הכרעה

תעצהו םייניבה תודובע תכרעהל םינוירטירקה תמישר לע התיכה םע דחיב טילחי הרומה
.דועו רצותה בוציע ,ןויגה ,הדיקש ,תויתריצי וללכי םינוירטירקה .רקחמה
עונכשה תדימ לע העבצה היהת ןכ ומכ .םלוכ ינפב הלש רקחמה תעצה תא גיצת הצובק לכ
.םרותהמ רקחמ ביצקת לבקל ידכב הצובקה הניגפהש

:םוכיס

ליעפהל תויורשפא לבקמ םגו האמה לש םישידחה םייוליגהמ המכל ףשחנ דימלתה ,הז ךילהתב
לע ולא םישודיח תוכלשה לע תולאש לואשל הכוז םג אוה .םייעדמ םירשקהב ונוימד תא
:ןוגכ םינוש םינוויכב אשונה תא ביחרהל ןתינ .הרבחה
.ינוידב עדמ רופיס תביתכ :תורפס
.ףסונ רקחמ :היגולויב
.האופרב םייוליג בקע הרבחב תומליד לע םיפסונ םינויד :היגולויצוס

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©