םיעבצ ןורוויעו X -ה םוזומורכ


:וז תוליעפ ךלהמב


.םיעבצ ןורוויע םכל שי םא וקדבת
תא אוצמל ידכ ךורענש ךשמתמ רקסב ופתתשת
.הייסולכואב םיעבצה ןורוויע תנוכת לש התוחיכש
.תע לכב רקסה תואצות תא וקדבת
.ןימב הזיחאת תשרות תודוא תודבוע המכ ודמלת
.אשונה תודוא ףסונ עדימ ולבקת
.םיעבצ ןורוויע תשרות תודוא ןחובב ונחבת

:ןימב הזיחאת תונוכת לש השרות לע תודבוע המכ

םימוד םימוזומורכ תוגוז 22 ללוכ םדא ןבה אתב םימוזומורכה 46 לש ילמרונה בכרהה
.(XY) וא (XX) גוויז םימוזומורכ לש דחא גוז דועו (םייגולומוה)
תשרוי איה) ,(XX) X דועו X :םיהז םימוזומורכ םה גוויז םימוזומורכ תונב לצא
.(היבאמ ינשהו המיאמ דחא
אוה) ,(XY) Y םוזומורכ ףסונבו דבלב דחא X םוזומורכמ בכרומ גוזה םינבה לצא
.(ויבאמ Y -ה תאו ומאמ X -ה תא שרוי
םשב תועודי םה גוויז םוזומורכ יבג לע םיבשויה םינגב תורבועמה תונוכת
.ןימב הזיחאת תונוכת
תורידנ ולא תונוכת .Y -ה םוזומורכל תורושקה ןימב הזיחאת תונוכת ןנשי
םג ,ןבל באמ ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תורבעומו דבלב םירכז לצא תואצמנ ןבומכו
.יביסצר אוה םא םגו יטננימוד אוה ןגה םא
,X -ה םוזומורכל תורושקה ןימב הזיחאת תונוכת לש רתוי לודג רפסמ תומייק
םויסמ גוס ,fragile X syndrome ,היליפומה ןוגכ תויתשרות תולחמ ןהיניב
.תורחא תונוכתו תוחרק לש
יבג לע ןגב תרבעומ איה םגש (םודא-קורי) םיעבצה ןורוויע תנוכתב זכרתנ וז תוליעפב
X -ה םוזומורכ
.יביסצר ןג איה םיעבצ ןורוויעל יארחאה ןגה
איה הנוכתה םע פיטונפה תעפוה ,X -ה םוזומורכל תורושקה תויביסצר תונוכתב
.תובקנ לצא רשאמ םירכז לצא רתוי ההובג תוחיכשב
הקיטסיטטסה .ויתונב ךרד אבסהמ תרבועמ X -ה םוזומורכל הרושקה הנוכתה
.הנוכתה תא םישרוי וז הנוכת ילעב םיבסל (רכז ןיממ) םידכנהמ תיצחמש הלגמ

:ףסונ עדימ

?סייט תויהל לוכי יקלח םיעבצ ןורוויעב הקולש ימ םאה
םיעבצ ןורוויע תודוא לכה
םירכז ברקב רתוי ץופנ םיעבצ ןורוויע
?םיעבצ םיאור ונא דציכ
(קורי -םודא) םיעבצ ןורוויע
םיעבצ ןורוויע לע
םיעבצ ןורוויעו םיעבצ
םיעבצ ןורוויע תודוא תוצופנ תולאש
X -ה םוזומורכל הזיחאת
X -ה םוזומורכל תיביסצר הזיחאת
היליפומהב ןימ תזיחאת
םיעבצ ןורוויע תודוא השדח הירואית

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©