תובזכאו תווקת - סדייא

הלחמל םינוש םילופיטו HIV-ה ףיגנ לש םייחה רוזחמ לע הלעפה

:אובמ

לע השעמלו הקלחב וא הלוכ ןוסיחה תכרעמב תועגופ רשא תולחמ ןניה ינוסיח רסח תונומסת
ומכ ,תיתשרות תויהל הלוכי תנומסתה .תוקבדמ תולחמ ינפמ ןנוגתהל תלוכיה תעגפנ ךכ ידי
תלחמ .(ףיגנ ןוגכ ,ינוציח םרוג ידי לע) תשכרנ תויהל םג הלוכי ךא ,"העובה דלי" דוד לצא
(Acquired Immune Deficiency Syndrome- AIDS=שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסת) "סדייא"ה
.הלא תולחמ ןיבש תיניצרה איה
םינדגונ םירצוי B -ה יאת ,הז הרקמב םג ,תרחא תיקדייח וא תילריוו הלחמ לכב ומכ
הדיריל ותוליעפב םרוג עויס T יאת תא ףקותה HIV -ה ףיגנ ךא .ףיגנה דגנכ םייפיצפס
B -ה יאת י"ע םינדגונ תריצי-יאב תאטבתמה ןוסיחה תכרעמ דוקפת לש תרבוגו תכלוה
,םינדגונה תומכב הדיריה םושמ .ןוסיחה תכרעמ לש התסירקב אטבתמ ךילהת לש ופוסשכ
םינגומ ללכ ךרדב ונאש ,תוקבדמ תונמדזמ תולחמ לש ןווגממ לובסיו עגפי סדייאה הלוח
,םרגנ תוומה .םיריאממ םילודיגל ןיפיקעבו בצעה יאתל קזנל ןירשימב םרוג ףיגנה .ןהינפמ
.סדייאה הלוח תא תודקופה תונוש תולחמ יובירמ ,בור יפ לע
תכרעמ לשכ לש תועפותל ליבומש םייח רוזחמ רבוע אוה ,ףוגל רדוח HIV-ה ףיגנש עגרהמ
.ןוסיחה

:HIV -ה ףיגנ לש תוקבדיהב םיבלשו םייח רוזחמ :תוליעפ

.HIV -ה ףיגנ ייח רוזחמ אשונב עדימה תאו אובמה תא וארק
לש םייחה רוזחמ ךילהתב םיירקיעה םיכילהתה לש תורתוכ רפסמ םכינפל
.ףיגנה
ףיגנ לש םייחה רוזחמב םייונישה םישחרתמ וב רדסה פ"ע תורתוכה תא ונגרא
.HIV-ה
ןתועצמאב ראותמה ךילהתב ורזעיה ,תורתוכה רודיס לע בושמ תלבק רחאל
.דימלתל תולאשה לע תונעל ידכב ןלהל עדימה תורוקמבו

:HIV -ה ףיגנ ייח רוזחמ אשונב עדימ תורוקמ

HIV -ה ףיגנ לש םייחה רוזחמ ךילהת תעיטק תועצמאב סדייאב םישדח םילופיט
HIV -ה ףיגנ לש םייחה רוזחמ
(היצמינא) HIV -ה ףיגנ לש םייחה רוזחמ
(םירויא) HIV -ה ףיגנ לש םייחה רוזחמ

:(תירבעב םירמאמ) סדייא אשונב עדימ תורוקמ

הקבדה יוהיזל תוטיש - HIV
סדייאו ןטרס יללוחמ - םיסוריוורטר ,הפיגמהו ףיגנה - סדייא
תודדועמ תויוחתפתהו תווקת - סדייא
(עדמב םישודיח) סדייא דגנ סדייא
סדייאה ףיגנב לופיטו ןוסיחל תוינכדע תושיג
ןוסיחה רחא ץורימה
HIV - 1 Protease םיזנאה יוכיד - סדייאה סוריו לע הפקתה
סדייאה ךובמ
?סדייא הז המ
HIV םע תודדומתה יכרד לע דיגהל תיביטנרטלאה האופרל שי המ
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ
שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ
ידמל םימוגע הווהו רבע לומ סדייאה דיתע
ינוסיחה לשכה תורישב אפרמ - המילשמ האופר

:ןוסיחה תרות אשונב תויצמינאו תונומת

תילארומוהו תיאת תוניסח יאשונ
סיזוטיצוגפ
עויס T יאת לש דחוימה ודיקפת

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©