תובזכאו תווקת - סדייא

דימלתל תולאש

.HIV -ה ףיגנ לש םייחה רוזחממ ןיכומיס םכיתובושתל ואיבהו תולאשה לע ונע

?ןוסיחה תכרעמב עויס T יאת רפסמ תדיריל םימרוגה ינש םהמ

.1
.םיפיגנה תוברתה תעב T יאת סרה
.גרה T יאת י"ע עויס T יאת תפיקת
.םינדגונ לש תרבגומ הריצי
.B יאת תייסולכואב הדירי
?עויס T יאת רפסמב הדיריהמ תמרגנ ,תינוסיחה הבוגתב תעגופה ,העפות וזיא

.2
.ולש הנגהה חוכ תא דבאל ףוגל תמרוגה םינדגונ תריציב הדירי
.תובר תויגרלא תועפותו םינדגונ לש תרבגומ הריצי
.גרה T יאת רפסמב הדירי
.RNA לש ךופה קותעית
םילופיטה בור .התעינמלו סדייאה תלחמב לופיטל םיבר תונויסינ םימייק
לופיטל םיכרד המכ םכינפל .ףיגנה לש םייחה לגעמ לש העיטק לע םיכמתסמ
םילופיטהמ דחא לכ לגעמה לש בלש הזיאב וריבסה .התעינמו סדייאה תלחמב
.לעפי דציכו יביטקפא היהי
.3
,ערזו םד ומכ םינוש ףוג ילזונ י"ע :תונוש םיכרדב ףיגנה תרבעה לש העינמ
.םיילירטס אל םיקרזמב שומיש וא םייוריע ךרד וא רישי עגמב
.יביטקפא ןוסיחב שומיש
CD4 ןוגכ ןויתיפב שומיש :זמר) עויס-T אתל HIV -ה ףיגנ תודמצה תעינמ
.(יתוכאלמ
םתריצי תעינמ :זמר) DNA -ל RNA לש ךופהה קותעיתה תא תוענומה תולוקלומ
.(םידיטואלקונמ םירמילופ לש
.ףיגנ ינובלח תזתניס לש העינמ
.ףיגנה ינובלח לש תיטמיזנא הלעפה לש העינמ
.הלוחה לש ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.ףיגנה תפטעמ לש התיינב תא םיבכעמה םיזאיטורפ יאכדמ

לופיטל טלחומ וא ףיקמ ןורתפ אצמ אל ןיידע עדמהש ךכל תוביס המכ תומייק
םיבר םינוויכבו ל"נה םינוויכה לכב םירקוח םינעדמש תורמל סדייאה תלחמב
עדמה לע תושקהל םילוכיש וליא תא םיאבה םינועיטה ןיבמ ורחב .םיפסונ
.םיישקה לע רבגתהל ורזעיש תונורתפ ועיצהו ליעי לופיט חותיפב
.4
.ןמזה לכ ףיגנה תא תונשמ דואמ ההובג תורידתב תובר תויצטומ
.ףיגנה לש רתויב הריהמ תוברתה
(ותוא הלגת אל ןוסיחה תכרעמש ךכ) T-ה את ךותב אבחתהל לגוסמ ףיגנה
.םימעפ רופס ןיא תוברתהל ךישמהלו
ןוגכ) אתה ךותב םימוד םיכילהתב תוערפהל םג םורגל תולולע תואכדמ תופורת
.(DNA -ה קותעית תעינמ

:סדייאה אשונב תופסונ תומלידו תויוליעפ ןלהל

סדייאה אשונב תוירסומ תומליד
סדייא אשונב ןולאש

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©