ינלטקה ץקועה


!הדבוע

הערפה לש ימואתפה ותומ םרגנ הריפסה ינפל 2460 -מ ןושאר חוויד יפ-לע
.הערצ לש הציקעמ סנמ ירצמה

דימ טעמכ חתיפ אוה .הרובד י"ע ןורשב יברע רפכמ לעופ ץקענ המ ןמז ינפל
םישדוח המכ .רטפנ םילוחה-תיבל ועיגהבו ,רתויב הפירח תיגרלא הבוגת
ךא ותיבל חלשנו לפוט אוה .הרובד י"ע ץקענש רחאל אפור לצא רקיב ןכ-ינפל
הציקעמ תוומ .דיתעב תוירשפא תוציקע ינפמ הנגה יבגל ךרדוה אלו רהזוה אל
םיחתפמש םישנא לצא רידנ רבד ונניא םירחא םימרוגל היגרלאמ האצותכ וא
םגו ודגנכ םינדגונ שירפמ אוה ,רז רמוחב "לקתנ" ףוגהשכ .תויגרלא תובוגת
ביואה דגנכ תמזגומ הבוגת ליעפהל ןכומ רבכ ףוגה הינשה םעפב .ותוא "רכוז"
העודי וז הבוגת .תוכרעמה לכ תסירקל תוריהמב םורגל הלוכיש הבוגת ;רזה
.סיסקליפאנא םשב

ץקועה לעו שבדה לע


?תצקוע הרובדה המל
?ונילע העיפשמ הציקעה דציכ
םאה ?ימל ?תנכוסמ תויה הלוכי הציקע םאה
?תוומל םורגל הלוכי איה
?ןוסיחה תכרעמו הציקעה ןיב רשקה המ
תויהל לולע הערצ וא הרובד ץקוע םאה
םירקמב קר וא ונתאמ דחא לכ לצא ינלטק
?םימויסמ


:ןולאש

!םכלש םדקומה עדיה תא קודבנ אבה
?םכתעדל תונוכנ ןה תואבה תודבועהמ וליא

  ןוכנ אל
ןוכנ
.תוומל םיתיעל תמרוג הערצ וא הרובד לש התציקע   .1
תכרעמ דגנ ליעפה ןלער ליכמ הערצ וא הרובד לש ץקועה   .2
.םדא-ינב לש םיבצעה      
וליא תובוגת .תוציקעל תובוגת םיחתפמ םימייוסמ םישנא   .3
.תויגרלא ןה      
.ןוסיחה תכרעמ תוליעפ לש יוטיב ןה תויגרלא   .4
התרוצב דואמ הנוש תויהל הלוכי הציקעל תיגרלא הבוגת   .5
.םדאל םדאמ הפקיהו      
הפירח הבוגתל םורגל הלולע הינש םעפ הרובד י"ע הציקע   .6
.הנושארה םעפבמ רתוי      
םע םישנא לצא ללכ ךרדב תחתפתמ תינלטקו תינוציק הבוגת   .7
.ינוסיח רסח תולחמ      
איה תוומל םורגל הלולעש תינוציקה תיגרלאה העפותה םש   .8
.סיסקליפאנא      
הפירח תיגרלא הבוגת םיחתפמש םישנאב לפטל תורשפא תמייק   .9
.סיסקליפאנא וא      
םירחא םימרוג םימייק אל ,םיקרח לש תוציקע דבלמ .10
.סיסקליפאנאל      

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©