בלה תלתשהו דרנרב ןאיטסירכ לש ורופיס - בל תלתשה
הנושארה


!הדבוע

שאר .יקסנשרוו יאול לש והזחב שדח בל הנושארה םעפב הקירפא םורדב לתשוה 1967 תנשב
.ינורשכו עודי גולוידרק ,דרנרב ןאיטסירכ ר"ד היה םיאפורה תווצ
בלל רבוחו) הזחה לש ינמיה ודיצב לתשוה ,םיכרד תנואתב הגרהנש הריעצ י"ע םרתנש ,בלה
,הייחדה תעפות תא תוהזל השק היה ונמזב .דחיב ומעפ תובבלה ינשש ךכ (הלוחה לש ירוקמה
התוויה וז הלתשה ,תאז תורמל .םוי 18 רובעכ רטפנ הלוחהו ףוגה "ע החדנ בלה םנמואו
.בל תולתשה לש תרשרשב ןושאר דעצו ךרד ןבא
.חלצומו חוטב ,ץופנ רתוי הברה חותינה םויכ

הבשחמל תולאש - הנושארה בלה תלתשה


?בל תלתשהל קוקז ימ
?הלתשה ןמזב ירוקמה בלה תא םיאיצומ םאה
?הנושארה הלתשהב ויה תויעב וליא
רשקה והמ ?לתשומ בל תייחדל תוביסה ןהמ
?ןוסיחה תכרעמל
תולתשה םוחתב ושחרתה תויוחתפתה וליא
?הנורחאה תעב בלה
שדחה בלהש הדבועה תא וריבסת דציכ
ןושארה בלה לתשומ לש והזחב לתשוהש
?םוי 18 רובעכ החדנ הקירפא םורדב

:ןולאש

!םכלש םדקומה עדיה תא קודבנ אבה
?םכתעדל תונוכנ ןה תואבה תודבועהמ וליא

  ןוכנ אל
ןוכנ
תובבל ינש םע יחש הלוחה לש ובל דצל לתשוה ןושארה בלה   .1
.והזחב      
הזחב ירוקמה בלה תא ריאשהל םיאפורה םיפידעמ םויכ םג   .2
.לתשומה לש      
המכמ אובל לוכי םדא ןב לש ופוגב הלתשהל דעוימה רביא   .3
.םימרות יגוס      
לתשהו הלוחה לש תומקרה ןיב תילמיסקמ המאתה תויהל תבייח   .4
.לתשומה ףוג י"ע החדי אל לתשהש ידכ      
תמאתה לש היעב תמייק אל ,החפשמ בורק אוה םרותה רשאכ   .5
.תומקר      
תמייק זא ההז וניה לתשה לבקמו םרותה לש םדה גוס םא   .6
.לתשהו הלוחה לש תומקרה ןיב תקפסמ המאתה      
T יאת לש תינוסיח הבוגתמ האצותכ תשחרתמ לתש לש הייחד   .7
.םירז םינגיטנא דגנכ      
תא ריבגמה יתפורת לופיט הלוחה לבקמ ,בל תלתשה רחאל   .8
.תוקבדמ תולחמב תולחל וייוכיס      
םיאכדמה םירמוח תוללוכ הלוחה לופיטב שומישבש תופורתה   .9
.ןוסיחה תכרעמ תא      
רדחב תוהשל בלה לתשומ בייח חותינה רחאל םינושארה םימיב .10
.ילירטס      

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©