הידגרטו תומשגתה - הרפ-וד ןילק'ז


!הדבוע

החפשמל הדלונ איה .הקירבמ ול'צ תינגנכ ריעצ דואמ ליגב רבכ המסרפתה הרפ-וד ןילק'ז
לאינד חצנמהו ןרתנספה םע הנתחתה 22 תב התויהב .5 ליגמ רבכ הניגנ הדמלו תילקיסומ
.םואבנריב
הכלה העפותה .הידי תועבצאב השוחתה תא דבאל הלחה ,הלש תילקיסומה הריירקה ךלהמב
הלחמ ,הצופנ תשרט תלחמ הלצא הנחבוא 28 ליגב .ןגנל הילע התשקהו הרימחהו
הקפתסה איהו הריהזמ הריירק העטקנ התלחמ לשב .םיבצעה תא תפקותה תינומיאוטוא
לש הרישע השורי םלועל הריאשה ךא 42 ליגב הלחמה תובקעב הרטפנ איה .הניגנ תארוהב
.תואלפנ תוטלקה

םניאש הקיסומה ילילצ


?הרפ-וד ןילק'ז התייה ימ
הדביא וז הריעצ תילקיסומ תינואגש הביסה יהמ
?ול'צב ןגנל התלוכי תא
?התומל האיבה הלחמ וזיא
?ןוסיחה תכרעמו התלחמ ןב רשקה המ
?הלחמה תא אפרל ןתינ םויכ םאה
!ודמלו ולג ?ןהמ - תוינומיאוטוא תולחמ


:ןולאש

!םכלש םדקומה עדיה תא קודבנ אבה
?םכתעדל תונוכנ ןה תואבה תודבועהמ וליא

  ןוכנ אל
ןוכנ
חוכב הדיריל תמרוג תשק ילכב תועבצאה לש הרתי תולמעתה   .1
.םהלש םירירשה      
תרבוגו תכלוה הרוצב הדרי ול'צב ןגנל ןילק'ז לש התלוכי   .2
.םיקרפה תקלד תלחמ ללגב      
.התחפו הכלה היתועבצא תוצקב השוחתה   .3
."םירירש ןווינ תלחמ" םשב העודי הלבס הנממ הלחמה   .4
קותישל המרגש (סיטילוימוילופ) םידלי קותישמ הלבס ןילק'ז   .5
.הידיב      
תקלד לע רבגתהל התלוכיב היה אל ,םדב םינדגונ רסוח לשב   .6
.היתועבצא תעונת לע העיפשהש      
תכרעמ דגנכ תינומיאוטוא הבוגתמ העבנ תירקיעה התייעב   .7
.הלש םיבצעה      
."הצופנ תשרט" םשב העודיה הלחממ הלבס איה   .8
.השרות אוה הצופנ תשרט תלחמל םימרוגה דחא   .9
.םירבג ברקב רשאמ םישנ ברקב רתוי החיכש הצופנ תשרט .10

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©