רטוו דוד - "העובה דלי"


!הדבוע

תמרוגה הלחמ (רומח בלושמ ינוסיח לשכ) SCID םשב תיתשרות הלחמ םע 1971 -ב דלונ דוד
היה ,ותלחמ לשב .םימוגפ םניה B יאתו T יאת הב ןוסיחה תכרעמ לש טלחומ דוקפת רסוחל
.ןדגנ םחליהל לגוסמ היה אל ולש ףוגה יכ תיפיגנ וא תיקדייח הלחמ לכל עיגפ
דוד לש ותדיל תארקל .הלחמה התואמ תמש קונית וירוהל דלונ ,דוד לש ותדיל ינפל הנש
העוב ןיעמ) תילירטס הביבס וניכה םה :הלחמה םע דלוויש תורשפאל םיאפורה וננוכתה
רחאל תאז ;עגמ םויק אלל םיינויח םיכרצמ ול ריבעהל תורשפא םע דוד יח הב (קיטסלפמ
."העובה דלי" דוד תא וניכ ,יח הב העובה לשב .היצזילירטס ורבע םה םגש
רעצה הברמל .הלודגה ותוחא ול המרתש םצע חמ תלתשה דודב העצוב תובר םינש רחאל
יח וייח בורש רחאל ,13 ליגב הלתשהה רחאל םישדוח רפסמ רטפנ דודו חילצה אל חותינה
.העובב

?העובה דלי - דוד היה ימ


?דוד הקל הלחמ וזיאב
?העובב יח אוה המל
?תיתשרות וז הלחמ םאה
?ןוסיחה תכרעמב תעגופה הלחמ וז םאה
וייוכיס ויה המו זא דורשל וייוכיס ויה המ
?םויכ יח ול דורשל

:ןולאש

!םכלש םדקומה עדיה תא קודבנ אבה
?םכתעדל תונוכנ ןה תואבה תודבועהמ וליא

  ןוכנ אל
ןוכנ
אלו רתויב תולחמ לש תופיגמ ויה תומדקומה 70 -ה תונשב  .1
.וליא תולחמ ינפמ םידלי לע ןגהל םיכרד ויה      
תולחמב וקלש םידלי לע ןגהל ורשפא תוילירטס קיטסלפ תועוב   .2
.םינגוטפ ינפמ ינוסיח רסח      
תכרעמב תעגופה הפירח הלחממ לבסש ןוויכמ העובל סנכוה דוד   .3
.ןוסיחה      
.הרידנ תיטנג הלחמב הקל דוד   .4
.ותביבסב םיבר םירמוחל תיגרלא הבוגת חתיפ דוד   .5
.סדייאה תלחמב הקל דוד   .6
ינפמ וילע ןגהל ופידעה ןכלו םינוסיחל ודגנתה וירוה   .7
.תילירטס העובב שומיש י"ע תוקבדמ תולחמ      
תא קדבש יאופר יוסינמ קלחכ קרו ךא העובל סנכוה דוד   .8
.דליה תוחתפתה לע תילירטס הביבסב םייחה תועפשה      
הנממש הלחמב לופיטל םינווגמו םישדח םיעצמא םימייק םויכ   .9
.דוד לבס      
השק הלחמל יאופר הנעמ ףוס ףוס ןתי םונגה טקיורפו ןכתי .10
.SCID םשב ונל העודיה וז      

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©