ןוסיחה תרותב םיטביה

הרומל ךירדמ

:תויוליעפה תרטמ

ןוסיחה תרות אשונ תא דמולה דימלתה תא עינהלו רישעהל תודעוימ תויוליעפה
.תורגבל
,אשונה תנבהל שורדה עדימה לכ תא דימלתל קפסל תודעוימ ןניא תויוליעפה
.ומצעב עדימה תא שפחל ותוא תורגל אלא
תביתכב רוזעל םילוכיש םיאשונב בר עדימל םירושיק תוללוכ תויוליעפה
.2001 ויב רתאבש םירמאמב ןייעל דימלתה לכוי ,ךכל ףסונב .רקחמ תודובע
ולאל םג ןוסיחה תכרעמ אשונ לש םיניינעמ םיטביה גיצהל תודעוימ תויוליעפה
.תורגבל אשונה תא םידמול םניאש
.ןוסיחה תכרעמ אשונ לש םייתייעבה םידדצה תא תוגיצמ תויוליעפה
םג דמלל דעוימה יביטקארטניא ןולאש תועצמאב הדובע לע תוססובמ תויוליעפה
.אשונב םייללכ םיגשומ

:תויוליעפל םיאשונה תמישר

תכרעמ לש הדוקפת לש םינושה םיטביהה תא ןוחבל דימלתל ועייסיש תויוליעפה ןלהל
:םה וקדביש םיטביהה .ןוסיחה
תוינומיאוטוא תולחמו תוינומיאוטוא
ינוסיח רסח תולחמ
ןוסיחה תכרעמ לש תוינומיא תובוגתו תולתשה
(סיסקליפאנא) רתי-תושיגרו היגרלא

:תויוליעפל תויללכ תויחנה

שיחמהל ותרטמ רשאו תוליעפה הבוסנ וילעש השעמה רופיס תא ללוכ אשונ לכ
.תוליעפה אשונ תא
ןולאש ןורתפ י"ע גצומה אשונב ולש םדקומה עדיה תא קודבי דימלתה
םירושיק ןווגמ לולכי לבקי ותוא בושמה .ותוא ןרקסל דעוימה יביטקארטניא
.אשונב
ךכ .ןולאשה אשונב ףסונ עדימ ללוכה בושמ דימלתה לבקי ןולאשה ןורתפ רחאל
.תוליעפה אשונ תודוא ולש עדיה תא רישעהל דימלתה לכוי
.רקחמו ןוידל תולאש תמישרל םידימלתה תא תונפהל ןתינ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©