ןוסיחה תרותב םיטביה

רקחמו ןוידל תולאשל תועצה

תולחמ דגנכ ונידלי ןוסיחל (תילארשיו תימלוע) תדסוממ תינכת תמייק םויכ
.70 -ה תונש זאמ הב ולחש םייונישה תא וריבסהו תינכתה תא וראת .תודלי
םיקדוצ םה םאה ?וז העונת ינועיט םהמ ,וז תינכות דגנ תלעופה העונת תמייק
?םכתעדל
.1
תכרעמב םינושה םירסחה תא וטרפ ?(ינוסיח לשכ וא) ינוסיח רסח תלחמ איה המ
.הז גוסמ תולחמ לש םירואיתו תומגוד ואיבהו הדוקפתב וא/ו ןוסיחה
.2
לש תורטמב ונודו תוינומיאוטוא תולחמ שולש וראת ?תינומיאוטוא הלחמ יהמ
םיברועמה םיאתהו םירמוחה ,םיכילהתה תא וראת .תינומיאוטואה תוליעפה
.תינומיאוטוא הבוגתב
.3
תשרט :אמגודל) ?ןוסיחה תכרעמ לש תועפותו תולחמב השרותה לש הדיקפת המ
.(תויגרלאו SCID ,םיקרפ תקלד ,הצופנ
.4
לש ןמויק תורשפאב ונודו תויגרלא תובוגתב םיברועמה םיכילהתה תא וראת
.ינוסיח רסח תולחמ םע םישנא לצא וליא תובוגת
.5
.וז העיבקב ךמותה רוביח ובתכ "!תומל רשפא היגרלאמ"
.6
ןווגמל הרתי תועיגפל תומרוג תורחא ינוסיח רסח תולחמו סדייאה תלחמ
םיברועמה םיידוסיה םיכילהתה תא וושה .םהמ תועבונה תולחמו םיינגותפ
.וליא םירקמב
.7
תוינושאר תובוגת ןיב וושה ?ןוסיח ןתמ י"ע תוינוסיח תובוגת תומרגנ דציכ
.תוינשמו
.8
דיתע תלעבכ םויכ תיארנ ןהמ וזיא ?SCID תלחמב לופיטל תומייק םיכרד וליא
?רתוי חיטבמ
.9
תחלצה תא תשבשמ ןוסיחה תכרעמ דציכ .םייח תלצהל וצ איה םירביא תלתשה
?ןודנב תושעל ןתינ המו םירביא תולתשה
.10
תא ורקס .לתשומ אוה וב ףוגה י"ע לתשה תייחד לש הרזומ העפות תמייק
.התוא וריבסהו העפותה
.11
ןפוא לע ותעפשהו עדיה תרשעהל ותמורתו ישונאה םונגה טקייורפ תא וראת
.טרפב SCID תלחמבו ללכב תויטנג תולחמב לופיטה
.12
ךמותה רוביח ובתכ ."הללק םגו הכרב םג איה תישונאה ןוסיחה תכרעמ"
.וז העיבקב
.13
.םתוליעי תאו תוינומיאוטוא תולחמ דגנכ םימייקה םילופיטה תא וראת
.14
?דיתעב הנתשי הז לופיט םאה ?תוינומיאוטוא תולחמב םויכ םילפטמ דציכ
.15
?תולחמב תוקבדיה םיענומ םה דציכו דודיב תודיחיו םיילירטס םירדח םהמ
.16

:עדימ תורוקמ

תויגרלאו ןוסיחה תרות
תוינומיאוטוא תולחמ
ינוסיח רסח תולחמ
תולתשהו ןוסיחה תכרעמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©