םדא ינב לצא תויתומכ תונוכת לש השרות


אשונל אובמ


(דימלתלו הרומל) תוליעפל ךירדמ


:םירקס

רעיש עבצ
לגר לדוג

:םירקסה תואצות

רעיש עבצ
לגר לדוג

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©