לצא תויתומכ תונוכת לש השרות וא תינגילופ השרות
אובמ :םדא ינב


.(םיללא) םינג לש דדוב גוז י"ע תעבקנ הנוכת לכש איה לדנמ לש הקיטנגב דוסיה תחנה
.תונקבלה תנוכת וא ןושלה תא לגלגל תלוכיה לשמל ומכ תובר תונוכת רובע ןוכנ רבדה
ילעב לצא רועה עבצ ןכל .ןינלמה טנמגיפ תא רוציל תלוכיה תאכודמ וב רוצי אוה ןקבל
.ןבל וא דואמ ריהב תויהל הטונ םינקבל םישנא וא םיחמצ ,םייח
וניה (פיטונפ) ןייוטיבש תובר תונוכת ןנשי .טושפ הכ דימת אל השרותה ןונגנמ ,תאז םע
תועפשהו םינג ןיב תויצקארטניא ,םיבר םינג לולכל לוכיש בכרומ ךילהת לש האצות
ןה 'דכו רועה עבצ ,הבוג ןוגכ תומיוסמ תוישונא תונוכת .תינוציחו תוימינפ תויתביבס
.םינג תוגוז המכ י"ע תועבקנה הלאכ
עודי הז השרות ןונגנמ .םינוש םימוזומורכ יבג לע םירתאב אצמנ םיללא גוז לכ לש םוקימה
השרות" אוה העפותל רחא םש .פיטונפה תא םיעבוקה םינגה יוביר לשב תינגילופ השרות םשב
ךכמ האצותכ .תיפוסה הנוכתל העובקו תמייוסמ תומכ םרות ןג לכ כ"דבש םושמ תאז ,"תיתומכ
.תודודמ תויומכב הינשהמ תחא תונוש תונוכתה
םיאשונה םיאת) םירופוטמורכב אצמנה ןינלמה תומכ .תינגילופ הנוכת אוה רועה עבצ
פיטונגב ללא לכ .טעומ ןינלמ זוחא שי רוע יריהב םישנאל .רועה ןווג תא תעבוק (טנמגיפ
.ןינלמ לש תיפיצפס תומכ תריציל םרות
תא םיעבוקש םינג לש יפיצפסה בכרהל ףסונב ,תוינתאה תוצובקה לכב םינקבל םישנא לצא
םינגה לכ ,רמולכ .ןקבלל ותוא םיכפוהש םייביסצר םינג גוז לש תוחכונ שי רועה עבצ
.יוטיב ידיל םיאב אל ןינלמה תריציל

הביבסה לש העפשה
.תויטנגילופ תונוכת יבגל יפוסה ינגה יוטיבב םיוסמ דיקפת שי הביבסל םגש וילאמ ןבומ
םיכילהת תובקעב עבצה תא הנשמ שמשל הפישח יכ םיעדוי ונא רועה עבצ לש הרקמב
,קפס אלל ,עפשומש םדאה הבוג איה תרחא אמגוד .טנמגיפה תא םיאשונה םיאתב םישחרתמש
.דועו םינומרוה ,תוחתפתהה בלש ,הנוזת ןוגכ םימרוגמ
וז המוקע .המוקע יבג לע הייסולכואב םיפיטונפה ןווגממ םינותנה תא טטרסלו ביצהל ןתינ
."סואג" תמוקע וא "תילמרונ" המוקע םשב העודי

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©