םדא ינב לצא תויתומכ תונוכת לש השרות

דימלתלו הרומל ךירדמ

:ליחתנ םרטב תורעה המכ

לש תילמרונה תוגלפתהה תאו תינגילופה השרותה אשונ תא קודבנ וז תוליעפב
.הייסולכואב תויפיצפס תונוכת המכ
.(ןלהל ואר) ךורענש םירקס ינש לע ךמתסת הקידבה
.םכתופתתשה םע ףטוש ןפואב םינכדעתמ םירקסה
תויארקא ןה רקסב תואצותה ןכל .דבלב תחא םעפ ןותנ רקסב ףתתשהל ןתינ
.הייסולכואה לש םגדמ תוגיצמו ןיטולחל
.ףרג לש הרוצבו תירפסמ הרוצב וגצוי תורבטצמה רקסה תואצות
אורקל יאדכ .תולאש לע תונעלו רקסה תואצות תא חתנל ,תונקסמ קיסהל ןתינ
."תילמרונ" תוגלפתה תמוקע רמאמה תא
תא תוארל היהי ןיינעמ ,תויתומכה תואצותל תוניצרב םיסחייתמ אל םא םג
.תישונא לגר לש עצוממה לדוגה המ תעדל וא הייסולכואב רעישה יעבצ רוזיפ
:םיאבה םירקסהמ דחא ורחב
רעיש עבצ
לגר לדוג

:תובוגתו תונויער

?התיכב תוליעפה בולישל םיפסונ תונויער םכל שי םאה
?אשונב ןויד תצובק םייקל וא ביגהל םכנוצרב םאה
biology@amalnet.k12.il -ל ובתכ
.רתאב ןתינש המ תא לולכנ

:עדימ תורוקמ

תולגתסהו רוע עבצ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©