םיעבצ ןורוויע ןחוב


:אבה הרקמב תונב לצא העיפומ םיעבצ ןורוויע תנוכת     .1
.םיעבצ ןורוויעל ןגה תא אשונה דבלב דחא X םוזומורכ תואצמה       
.םיעבצ ןורוויעל ןגה תא םיאשונה X םימוזומורכ ינש תואצמה       
.םיעבצ תורוויע ןהיתומיא       
.םיעבצ ירוויע ןהיתובא       
:אבה הרקמב םינב לצא העיפומ םיעבצ ןורוויע תנוכת    .2
.םיעבצ ןורוויעל ןגה תא אשונה דבלב דחא X םוזומורכ תואצמה       
.םיעבצ תורוויע םהיתומיא       
םיעבצ תואור) םיעבצ ןורוויעל ןגל תוינגורטה םהיתומיא       
םוזומורכ תא םהל ושירוה ךא (תילמרונ הרוצב            
.יביסצרה ןגה תא אשונה X -ה            
.םיעבצ ירוויע םהיתובא       
תילמרונ הרוצב עבצ םיאור םהינשש גוז ינבלש יוכיסה המ    .3
םע ןב היהי ,םיעבצ ןורוויעמ לבוס (םאה דצמ) אבסה לבא       
?םיעבצ ןורוויע תנוכת       
100%       
50%       
25%       
0%       
תילמרונ הרוצב עבצ םיאור םהינשש גוז ינבלש יוכיסה המ    .4
םע תב היהת ,םיעבצ ןורוויעמ לבוס (םאה דצמ) אבסה לבא       
?םיעבצ ןורוויע תנוכת       
100%       
50%       
25%       
0%       
למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©