תויגרלאו ןוסיחה תרות

עדימ תורוקמ

היפרתונומיא
היגרלא
(תואירב רודמ - זופת רתא) היגרלא
תונומתו תירבעב םירמאמ :היגרלא
םידלי לצא תויגרלא
סיסקליפאנא
הלחמה תודוא ףיקמ עדימ :סיסקליפאנא
הפיחב "ןיל" תאפרמב הקיטמסוק ירצומל תושיגר ןוחבאל הקידב
תויחל רשפא תויושיגר ילב
היגרלא ררועמו שימג
תויגרלא תועפותל יגולונומיאה סיסבה
תויגרלא דגנ םינוסיח תודוא לכה
תויגרלא ינוחבאו תויגרלאל תושיגר תתחפה
ירגתל תרחואמהו תמדקומה הבוגתה לע lgE דגנ םיילאנולקונומ םינדגונ תעפשה
םייטמתסאב ינגרלא תונופמיס
םידליב האולחתל םימרוגכ םינקית ינגיטנאל הפישחו םינקיתל היגרלא תובישח
ב"הראב תוינוריע הקוצמ תונוכשב םיררוגתמה םייטמתסא
סיסקליפאנאמ לבוסה דליל םירוהל ךירדמ
?סיסקליפאנא יהמ
?המתסאה תלחמ יהמ
תושכהו תוציקעל תויגרלא תובוגת תודוא עדימ
היגרלאו Ige ןונגנמ
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ
םינגרלא םיארקנה םירמוחל םינדגונ תריצי ידי לע הביגמ ןוסיחה תכרעמ
ןוסיחה תכרעמ תבוגתמ האצותכ םימרגנ תויגרלא לש םינווגמ םימוטפמיס
ףוגב םינוש םירתאב םינגרלאל
תוינושאר ינוסיח רסח תולחמ תודוא תודבוע
הערצו הרובד תוציקע
(םיקרחה לש תונומת רגאמ ללוכ) םיקרח תוציקע
(תונומת) תויגרלא תובוגת
תוערצו םירובד תוציקעל תויגרלא תובוגת
הרובד תציקעל תובוגת
רופיסו רמאמ :סיסקליפאנאה תנומסת

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©