תוינומיאוטוא תולחמ

עדימ תורוקמ

םידלי קותיש תודוא
םיבצעה תכרעמו תוינומיאוטוא
תויוקל תוינוסיח תובוגתל םיליבומה םימרוג
םינדגונה תיירלג
םיקרפ תקלד
הצופנ תשרטל תילארשיה הדוגאה
הצופנ תשרטל תימואלה הדוגאה
ריוואה גזמ תא דנדנמש דליה
ברקה לפרעב תינוסיחה תכרעמה
הפורת איה תולמעתה
ירירש חכו תולמעתה
ינווינ ןורגישו תולמעתה
הצופנ תשרט
םישדח םינוויכ :הצופנ תשרט
רקחמ יבלשב םילופיט - הצופנ תשרט
הקיטנגו הצופנ תשרט
םידליל רבסה ?הצופנ תשרט יהמ
תוינומיאוטוא תולחמ
הצופנ תשרטב םינורחא םירקחמ
ןוסיחה תכרעמ
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ
םיעירפמ
ןוסיחה תרות אשונב תורוקמ
םינדגונ תודוא עדימ תורוקמ
בצעה אתל ביבס ןילאימה סרהל םימרוג םינדגונ
ינב ברקב ההובג תוחיכשב םיאצמנ תוינומיאוטוא תולחמל םירושקה םינדגונ
תחא החפשמ
הצופנ תשרט תודוא תובושח תודבוע
המילבה לע
םדאה םונג יופימו חונעיפ טקיורפ
םיניקוטיצ
ינווינ ןורגיש
ימצע לופיטל ךירדמ - ינווינ ןורגיש
הווהו רבע םידלי קותיש
םיינומיאוטוא םיכילהת
הב םילוחהו הצופנ תשרט לע תודבוע והשמו רסירת

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©