ינוסיח רסח תולחמ

עדימ תורוקמ

SCID
תודדועמ תויוחתפתהו תווקת - סדייא
תויגרלא
םידלי לצא תויגרלא
ימלועה תואירבה ןוכמ :תויגרלא
תימוהיזה האולחתב היילעה םולבל רשפא
םינוסיח חותיפו היגולונכטויב
וכשננש םילארשי לש םמדמ קפוי תבלכ דגנ ןוסיח :בורקב
ךדלי תא ןסחו בוט הרוה הייה
("הווקת לש ריע" יאופר זכרמ) םצע חמ תלתשה
בלושמ ינוסיח רסחמ לבוסה רבועל תימחר ךות םצע חמ תלתשה
םצע-חמ תלתשה
םידליב םצע-חמ תלתשהב םישודיח
!םייח וצ - םידלי ןוסיח
?תולחמ יופירל ןוסיח
תוימוהיז תולחמ תעינמל רידא ילכ - םינוסיח
השדח ינוסיח רסח תלחמ - ןורפרטניא -ל ןטלוקב רסח
םילוח 100 -מ רתויב םינייפאמ - (SCID) השק בלושמ ינוסיח רסח
"העובה דלי" תלחמל שדח לופיט
תולתשה לש היגולונומיאל אובמ
סדייאה ךובמ
היגרלא יהמ
םתווהתה ינונגנמ תנבהב ךרד תצירפ - תוינושאר ינוסיח רסח תולחמ
תוינושאר תוינוסיח לשכ תולחמ
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ
הלתשה תועצמאב ןוסיחה תכרעמ תלחמ םע רבוע לש יופר :ןושאר הרקמ
שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ
ןוסיחה תרותב םירחבנ םיקרפ
תוינושאר ינוסיח רסח תולחמ :םילוחו םיאפורל חתפמ תודבוע
העוב ידלי לש םהייח ליצמ היוס ןובלח :םצע חמ תולתשהב שדח ןדיע
תוקבדמ תולחמ דגנ םינוסיח חותיפ
תוינושאר ינוסיח רסח תולחמ :תרפושמ היפרת

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©