תולתשהו ןוסיחה תכרעמ

עדימ תורוקמ

MHC
תולתשה אשונב ךרד ינבא
תולתשה לש הירוטסיהה
בל תולתשה לש הירוטסיהה
הירוטסיהב םויה
(תונומת ללוכ) תונושאר בל תולתשה
הנושארה תחלצומה בלה תלתשה
(ימואלה ןטרסה ןוכמ) םצע חמ תלתשה
ילארשי רקחמ - םאות אל םרותמ םצע חמ תלתשה
םצע-חמ תלתשה
םיליחתמל תומקר תמאתה
(םירויא) תומקר םואת לש תולוקלומ
תומקר תמאתה תודוא עדימ
בל תולתשה תודוא יללכ עדימ
('ו-'ד תותיכל) תולתשה לע עדימ
תולתשה אשונב הידמיטלומ עסמ
תולתשהה זכרמ
תירבה תוצראב תולתשה תודוא תודבוע
םייח םימרותמ םידליב דבכ תולתשה :שדח ןדיע
תולתשה אשונב ןמז ריצ
תולתשהה לש הירוטסיה תודוא ריואמ ןמז ריצ
תולתשה אשונב תוצופנ תולאש
(תיאופר היירפס) ןסכאמה דגנ לתשה תבוגת
(NDI ןרק) ןסכאמה דגנ לתשה תבוגת

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©