ישילשה םוינלימה תארקל תספטמ הקיטנגה
ןמזה ריצ אשונב תוליעפל ןאכ וצחל

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©