ישילשה םוינלימה תארקל תספטמ הקיטנגה

הרשעהל תוליעפ

:תוליעפה תרטמ

הירוטסיהה לע יללכ טבמ דימלתל תונקהל איה תירקיעה התרטמ .הרשעהל תדעוימ וז תוליעפ
,ןמזה ךשמב ולגתהש םיכילהתו תוילגת דציכ שיחמהל איה תפסונ הרטמ .תיטנג היגולויב לש
םיאצמנ ונאש הקיטנגב יגולונכט-ויבה ןדיעל וליבוה ,תונורחאה םינשה םייתאמב דחוימבו
.ומוציעב םויכ

:דימלתל תויוליעפ

ריצ לע תוכמתסמ ןלהל תויוליעפה .תובר םיכרדב הקיטנגב ןמזה ריצב שומיש תושעל ןתינ
.ותיא הדובעה יכרדב הסנתנו והנבמ תא דמלנ ןכלו ןמזה

ןמזה ריצ תרכה
וליבוהש וליא תא דחוימבו ,היגולויבב תובושחה תונושארה תוילגתה תא דעתמ ןמזה ריצ
וניארש םונגה טקיורפו טוביש ,היגולונכטויבב תויוחתפתהל תאז תובקעבו ,הקיטנגה תנבהל
.תונורחאה םינשב
הפוקת לכ לע הציחל .םויה דעו הריפסה ינפל 550 -מ לחה תופוקת המכל קלוחמ ןמזה ריצ
הנש לע הציחל .תויתועמשמ םינש פ"ע ןגרואמ הז עדימ .הפוקתה יבגל בחרנ עדימל הליבומ
.הז עדימ גיצת

רקחמ תדובע
םיאשונ המכ ןלהל .רקחמ תדובעל סיסבכ ןמזה ריצבש םירושיקבו עדימב שמתשהל ןתינ
:רקחמ תדובעל םיירשפא
רשאמ םינורחאה םירושע ינשב הקיטנגה רקחמב רתוי הבר תומדקתה הלח עודמ
?תומדוקה םינשה םייתאמב
.היגולויבה תנבהל ךרדה תלילסב םיינוויה םיפוסוליפה תובישח
?וייוליגל ןכומ היה םלועהש ינפל רקחו יח לדנמ םאה
?ישילשה םוינלימב ונל הפצמ המ

הבישח יליגרת
המכ ןלהל .םידימלתל הבישח יליגרת עצבל ידכ ובש עדימהו ןמזה ריצב שמתשהל ןתינ
:תואמגוד
ינפמ ףוגה תוניסחל םרוגה יטתניס ןג רצייל לגוסמ היגולונכטויבל ןוכמ
ןגה תא רידחהל םיבייח הדילמ תוניסחל םורגל ידכ .תונכוסמ דואמ תולחמ
לש הירוטסיהב .הירפהה ינפל תיציבה אתב 6 רפסמ םוזומורכב םיוסמ םוקימל
עצבל ןתינ הב הדוקנל עדמה תא ואיבה דחיבש תובר תוילגת ןנשי הקיטנגה
הברה יכה ומרת םכתעדלש תוילגתהמ 5-6 ןמזה ריצ ךותמ ורחב .הזכ ךילהת
.ל"נה ךילהתה תא ועצבת ךיא הרצקב וראתו הז גוסמ םיכילהתל
.1

.רתויב םיריהמ םיסוס טבש חתפל וחילצה הקירפא םורדב הווחב םיאלקח
תונוכת םע םייח ילעב ןז חתפל םיאלקחל ורשפא םינשה ךשמב םינוש םייוליג
ןיכומית תונתונש תוילגתה ןה המו היגולויבה םוחתב םינעדמה םה ימ .תויוצר
?הזכש חותיפל תורשפאל
.2

.םכתנעט תא וחיכוהו תויועטה תא והז .תוירוטסיה תויועט שי םיאבה םיטפשמב
ריצ לש המכח הקידב שורדת ןורתפל העגה .אשונה יבגל וביחרהו וריבסה
.ןמזה
.3
ועדי אל ךא ,םיניקת אל םיאת הלוח לש דבכב םיאפור ינש וליג 1265 תנשב
.םישדוח המכ רובעכ תמ אוה ןכלו היעבב לפטל דציכ
אל םירמוחמ תינטנופס הרוצב םירצונ םיבר םירוציש םיעדוי ונא םויכ
.םתביבסב םיינגרוא
הרקמב ומכ טוביש עצבל תורשפאהו היגולונכטה תמייק התיה הרבעש האמב רבכ
הנוש הקיתאו תוירסומ תלעב התיה זא לש הרבחהש ללגב לבא ילוד השבכה לש
!עצוב אל רבדה ,םויה לש וזמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©