ךרדה תלילסו תונושאר תובושח תוילגת


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©
ךיראת ורחב
ס"הנפל 550
Anaximander
הליבומה םייח ילעב לש תינטנופס הריצי לש הירואיתה תא הלעה
תא הלעה םג אוה .םייח םירוצי לש תונוש תורוצ לש היצולובאל
.המדאו שא ,ריווא , םימ :םייסיסבה תודוסיה תעברא לש הירואיתה
http://www.utm.edu/research/iep/a/anaximan.htm

ס"הנפל 440
Hippocrates
.ןוויב תילנויצרה האופרה םרז תא דסיי
http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/antiqua/texto.htm
ס"הנפל 350
Aristotle
םירפס בתכ וייח ךלהמב .םייח ילעב לש ןושאר ףיקמ ןוימ ךרע
היגולויזיפ ,היגולויב יאשונב (םירחאו Historia Animalium)
.םייח ילעב לש םתוחתפתהו
http://www.wheaton.edu/polsci/woodiwiss/Aristotle.html
ס"הנפל 300
Theophrastos
:םימסרופסמה וירפסמ .םיחמצ לש היגולויזיפו ןוימב וירפסב קסע
.De Causis Plantarum -ו Historia Plantarum
ס"הנפל 130-200
Claudius Galen
רחאל תובר םינש הימוטנאב תוכמסו החמומכ עודיו םיחותינ עציב
.ותומ
http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/antiqua/galen.htm
1485
Leonardo da Vinci
תובר בתכ .םינטק םירבד רקחל תושדעב שומישה תובישח תא שיגדה
.19 -ה האמה דע ומלענ ויבתכ .הימוטנא ןוגכ םייעדמ םיאשונ לע
http://hyperion.advanced.org/3044/nov_sci.html
http://www.mos.org/sln/Leonardo/
http://www.mos.org/leonardo/
http://www.seattle-pi.com/pi/leonardo/science.html
1543
Andreas Vesalius
קלח ונקיתש תוימוטנא תורוצ לע םינושאר םיינרדומ םישוריפ שריפ
.Claudius Galen לש וינימאמ י"ע וחצנוהש תואיגשה ןמ
http://www.med.virginia.edu/hs-library/historical/antiqua/texth.htm
http://www.english.upenn.edu/jlynch/FrankDemo/People/vesalius.h-
tml
1590
Zacharias Jansen
.פוקסורקימה לש פיטוטורפה תא חתיפ
http://www.utmem.edu/personal/thjones/hist/hist_mic.htm

1616-28
William Harvey
בלהו םדה תלבוה לע ויאצממ תא םירפסב םסרפו הצרה ,םיגדה
רסוח תורמל םימינה לש םתוחכונ תא קיסה אוה .תינכמ הבאשמכ
.ונמזב םתוארל םיעצמאה
http://www.sjsu.edu/depts/Museum/harvey.html

1665
Robert Hooke
םיימוי םוי םירמוח לש יפוקסורקימה הנבמה לש יפרג רואית ראת
.םעשב אתה לש והנבמ אוה םהיניב בושחהש
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html

1668
Francesco Redi
ילעב לש תינטנופס הריצי לש העפותה תשחכה ךילהת תא ליחתה
םיציבב םרוקמש םיבובז לש םתורצוויה תא םיגדהש ורקחמ םע םייח
.רשבב ולטוהש
http://www.imss.firenze.it/multi/redi/ecenni.html
http://www.accessexcellence.org/AB/BC/Spontaneous_Generation-
.html

1674-1677
Antoni van Leeuwenhoek
.םינווגמ םיאת-דח םירוצי הליג תאז תובקעבו פוקסורקימה תא רפיש
םע דליל ומצעב חתפתהל ותלוכי לע ריהצהו ישונאה ערזה תא ראית
.דבלב הנזהל תיציבה תמורת
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/leeuwenhoek.html

1738
Jan Swammerdam's
.עדרפצה תיציב לש תועקבתהה תא ראית
http://www.mjt.org/intro/jonjames.htm

1758
Carolus Linnaeus (Carl von Linne)
תומכסומו םיגשומ הנושארל גיצה וב Systema Naturae -ה תא םסרפ
.םויה דע שומישב םיאצמנה (ןוימה תרות) הימונוסקטב תובר
http://www.english.upenn.edu/jlynch/FrankDemo/People/linnaeus.h-
tml

1760-90
Robert Bakewell, Collings Bates
ותואמ םייח ילעב תעברה ידי לע הינטירבב רקב לש החבשה ועציב
.גוס
http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/elonghrn/index.htm
http://www.karnes-city.isd.tenet.edu/trails/nature/cattle/hereford.-
html

1761-66
Joseph Gottlieb Kolreuter (Koelreuter)
.תיתומכה השרותה תא וליגו האלכהב םייוסינ ועציב

1824
Henri Dutrochet
.אתה ןורקיע ןויער תא םדיק
http://www.treasure-troves.com/bios/Dutrochet.html
http://www.woonsockethigh.org/scientists/dutroche7.htm

1831
Robert Brown
.אתב ןיערג לש ומויק תא הליגו ויתויפצת תואצות תא םסרפ
http://www.sciences.demon.co.uk/wbbrowna.htm
http://www.anypoint.net/apa000/000435.htm

1835-39
Hugo von Mohl
.חמצ יאתב הזוטימה תא קייודמ ןפואב ראית
http://ostracon.biologie.uni-kl.de/b_online/e01/mohl.htm

1858
Rudolf Virchow
"Omnis cellula e :ול םדוקה אתמ רצונ את לכש העדה תא ץיפה
םייוקיל לש יוטיב םניה תולחמ ינמיס יכ ןעט םג אוה .cellula"
.אתה תמרב םהשלכ
http://library.utmb.edu/portraits/virchow.htm

Charles Darwin and Alfred Russell Wallace
.תיעבטה הרירבה לש הירואיתה לע דרפנב ועידוה
http://www.lib.virginia.edu/science/parshall/darwinport.html
http://userwww.sfsu.edu/rsauzier/Darwin.html
http://www.windows.umich.edu/cgi-bin/tour_def/people/enlightenme-
nt/darwin.html
http://www.nceas.ucsb.edu/alroy/lefa/Wallace.html
http://www.iol.ie/spice/alfred.htm
http://www.lib.virginia.edu/science/parshall/darwin.html