תפוקתו הקיטנגה תפוקת לש התדיל
םוזומורכהלמע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©
ךיראת ורחב
1866
Gregor Mendel
השרות יסופדו ,תינחיר הנופא תואלכה תודוא ורקחמ תא םסרפ
םייסיסבה וייוליג .ול ולגתהש
.20 -ה האמה תליחת דע הנש םישולשמ רתוי ךשמב וחכשנ
http://tlc.ai.org/mendelgj.htm
http://bioserve.latrobe.edu.au/vcebiol/cat3/u4aos1p4.html
http://bioserve.latrobe.edu.au/vcebiol/cat3/u4aos1p4.html#Mende-
l
http://www.mvhs.srvusd.k12.ca.us/aallman/mendel.html
http://library.advanced.org/18258/mendel.htm

Ernst Heinrich Haeckel
.אתה ןיערגב רבעומ יתשרות עדימש חינה
http://ukdb.web.aol.com/hutchinson/encyclopedia/49/M0007849.h-
tm
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/haeckel.html

1871
Johann Friedrich Miescher
.םינבל םד יאת יניערגמ "ןיאלקונ" םשב הניכ אוהש רמוחה תא דדיב
ותוא סימהל היה ןתינש ןוויכמ תיניערג הצמוחל הנתשה רמוחה םש
.תוצמוחב
http://wwwfml.mpib-tuebingen.mpg.de/miescher.htm

1875
Oscar Hertwig
םע רבחתמ (סוילקונורפה) ערזה את שאר הב העפותה תא גיצה
.הטוגיז רצויו הבקנה לש סוילקונורפה
http://www.nceas.ucsb.edu/alroy/lefa/Hertwig.html
http://testzygote.swarthmore.edu/fert12.html
http://ukdb.web.aol.com/hutchinson/encyclopedia/59/M0048159.h-
tm

1879-82
Walther Flemming
תא קיודמב רייצו אתב םימוזומורכה ירפסמ לש תקיודמ הריפס עציב
.םימוזומורכה לש יכרואה לוציפה
http://www.treasure-troves.com/bios/FlemmingWalther.html
http://www.almaz.com/nobel/medicine/1910a.html
http://www.nobel.se/laureates/medicine-1910-press.html

Albrecht Kossel
.םיגד לצא ערז יאת לש םהישארמ ןיערגה ינובלח תא דדיב
http://www.nobel.se/laureates/medicine-1910-1-bio.html
http://www.almaz.com/nobel/medicine/1910a.html
http://www.nobel.se/laureates/medicine-1910-press.html

1883
Wilhelm Roux
.השרותב םימוזומורכה לש םדיקפת תודוא הירואית חתיפ
http://nobel.sdsc.edu/laureates/medicine-1935-press.html

1880-90
Walther Flemming, Eduard Strasburger, Edouard van
Beneden
ןויווש לש ותובישח תא ושיגדהו אתה תקולחב םיבלשה תא וריהבה
תונורקע לע זירכה Beneden .תבה יאתל םימוזומורכה תקולחב
תלפכה לש תועפות לע חווידו םימוזומורכה לש תיתשרותה תויכשמהה
ערז יאת תריצי ןמזב םימוזומורכה תתחפהו םימוזומורכה רפסמ
הירפהו םידיאולפה םה תויציבו ערז יאתש ןיבה אוה .תויציבו
.םידיאולפידה םימוזומורכה רפסמ תא הריזחמ
http://zygote.swarthmore.edu/fert2.html

1884-88
August Weismann
אתה ןיערג לש בושחה ודיקפת לע חווידו יאמצע ןפואב ההיז
םימוזומורכה תוגהנתה לע הפיקמ הירואית עיצה אוה .השרותב
.הזואימה לש התושחרתה תא אבינו ותירפהו אתה תקולחב
http://hyperion.advanced.org/19926/java/library/bios/weismann-
.htm

1888
Heinrich Wilhelm Gottfried Waldeyer
."םוזומורכ" חנומה תא איצמה
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1982/7/82.07.03.x.ht-
ml#c

1889
Francis Galton
לש יסחיה קלחה לש יטסיטטס רואית ןתנו השרותה קוח תא חסינ
.ונתשרותב וניתובא
http://www.cwrl.utexas.edu/tonya/309m/class/paper4/bowser/sfg-
.htm
http://www.cimm.jcu.edu.au/hist/stats/galton/galton2.htm
http://www.cimm.jcu.edu.au/hist/stats/galton/galton14.htm

1898
Walther Flemming
עודי םויכ .םדא ינב לצא םימוזומורכ תוגוז 24 שיש (תועטב) עבק
.תוגוז 23 שיש
http://www.usoe.k12.ut.us/curr/science/core/7thgrd/integrated/G-
ENETICS/sciber/genetic1.htm
http://www.amnh.org/enews/headl/e1_h6.html

1900
Hugo DeVries (Holland), Karl Correns (Germany), and
Tschermak-Seysenegg (Austria) Erich von
ךכבו לדנמ לש תונורקעה תא תמיאו הליג יאמצע ןפואב דחא לכ
.תינרדומה הקיטנגה לש התליחת תא ןייצ
http://library.advanced.org/19926/text/library/bios/devries.htm

1901
Thomas Harrison Montgomery Jr
ךילהתב םייהבאו םייהמיא םימוזומורכ לש יגולומוה גוויזב וניחבה
.הזואימה

1902-03
Walter Stanborough Sutton and Theodor Boveri
.םימוזומורכ לש תוגהנתהו םזילדנמ ןיב המאתה לע ועיבצה
http://vector.cshl.org/dnaftb/concept_8/con8bio.html

Wilhelm Ludwig Johannsen
פיטונג ,פיטונפ ןוגכ םיגשומ הנושארל גיצהו רורב ןפואב רידגה
.היצקלסו

1905
William Bateson and Reginald Crundall Punnett
היצקארטניאו הזיחאת :םישדח הקיטנג יקוח ינש יוליג לע וחוויד
.תיטנג
http://vector.cshl.org/dnaftb/concept_5/con5bio.html
http://www.nceas.ucsb.edu/alroy/lefa/Bateson.html

1907
Lutz
םימוזומורכ לש ליגרה רפסמהמ םיינש יפ הלודגה תוחכונ חיכוה
לש יתוכאלמ רוציו חותינל ליבוהש רבד ,בהבהזה תפקרב
.םידיאולפילופה

1908
Archibald Edward Garrod
םג אוה .םינובלח םה םינג לש םירצותש הדבועב ריכהל ןושארה היה
אל ותדובע .םדא ינב לצא תויתשרות תולחמ לע ףיקמ רקחמ ךרע
.20 -ה האמה לש 40 -ה תונשל דע תוסחייתהל התכז
http://wsrv.clas.virginia.edu/rjh9u/garrod1.html

Godfrey Harold Hardy, Wilhelm Weinberg
ןגה תורידת :םסרופמה טפשמה תא ,יאמצע ןפואב דחא לכ ,וחסינ
היצטומ רדעיהב, יארקא גוויז ידי לע הברתמה הייסולכואב
ילב ןכמ רחאל ךכ ראשיתו ,דחא רודב לקשמ יווישל עיגת ,היצקלסו
ותורידת תא בשחל ןתינ .יביסצר וא יטננימוד ןגה לש ותויהל רשק
תורידת םע םיללא ינש ובו לקשמ יווישב הייסולכואב פיטונגה לש
סיסב הווהמ הז טפשמ .p2 + 2pq + q2 האוושמה ידי לע q -ו p
.תויסולכוא לש השרותל יטמתמ
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Hardy.-
html
http://members.tripod.com/WMHS/hardy.htm
http://daphne.palomar.edu/synthetic/synth_2.htm

1917
Thomas Hunt Morgan and coworkers
םיכלוהה םיאצממה לש םוכיס - "השרותה לש יזיפה סיסבה" תא םסרפ
.הקיטנגה םוחתב םיברתמו
http://library.advanced.org/18258/morgan3.htm
http://www.nceas.ucsb.edu/alroy/lefa/Morgan.html

1925-30
Phoebus Aaron Levene
לש דוסי ינבא רותב םתוא גיצהו םידיטוילקונונומה הנבמ תא ריהבה
.תויניערגה תוצמוחה
http://www.rockefeller.edu/archive/ru_patl.html

1927
Hermann Joseph Muller
.ןגטנר ינרק י"ע Drosophila -ה יבובזב תויצטומל םרג
http://www.orcbs.msu.edu/radiation/radhistory/hermannmuller.html
http://www.de.nobel.se/laureates/medicine-1946-1-bio.html

Theophilus Shickel Painter
לש ןושארה הרקמה תא קפיסו םירבכע לצא ימוזומורכ יוקיל אצמ
.םויסמ םוזומורכ יבג לע יפיצפס ןג לש םוקימ

1928
Fredrick Griffith
ךפוהה pneumococci יקידייחב "היצמרופסנרטה ןורקיע" תא הליג
.םיינלטק םינזל םיקדייחה לש םיינלטק אל םינז

1932
Theodosius Dobzhansky, Theophilus Shickel Painter, and
Hermann Joseph Muller
.םינוש םימוזומורכ תופמ םע ודבע
http://flybase.bio.indiana.edu/maps/fbgrmap.html

1936
Millislav Demerec and M. E. Hoover
קורה תטולבבש םייקנעה םימוזומורכה ?? ןיב המאתה לע ועיבצה
.םינגה תופמ ןיבל
http://msg.ucsf.edu/sedat/harmon/polytene.html