DNA -ה ןדיע

DNA -ה ןדיע לע MIT -מ םירקחמ לע םירבסה
למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©
ךיראת ורחב
1938
William Thomas Astbury and F.O. Bell
ןגטנר ינרק תועצמאב היפרגולטסירקה תיגולונכטב הנושארל ושמתשה
.DNA -ה הנבמ תא חתנל תנמ-לע
http://www.cryst.bbk.ac.uk/bbs/whatis/cryst_an.html

1940-42
George Wells Beadle and Edward Lawrie Tatum
.דחא םיזנאל דחא ןג ןיב תויסחיה תא וקיסה
http://www.nobel.se/laureates/medicine-1958-2-bio.html
http://www.nobel.se/laureates/medicine-1958-1-bio.html
http://www.accessexcellence.org/AB/BC/One_Gene_One_Enzyme-
.html

1944
Oswald Avery
DNA -ה י"ע תמרגנ םיקדייח לצא היצמרופסנרטה דציכ ומיגדה
.יתשרותה רמוחה אוה DNA -הש ךכמ וקיסהו
http://library.advanced.org/24355/data/light/details/profiles/av-
ery.html
http://hyperion.advanced.org/20465/avery.html

Colin MacLeod and Maclyn McCarty
http://www.blc.arizona.edu/INTERACTIVE/DNA3/DNA1.html

1949
Linus Carl Pauling
.ילמרונ ןיבולגומהו םיישמרח םד יאת לש ןיבולגומהה ןיב הוושה
תומרוג תויטנג תויצטומש רמואה ןורקיעה תא םיגדה םג אוה
.םינובלחה תולוקלומב םיימיכויב םייונישל
http://www.woodrow.org/teachers/ci/1992/Pauling.html
http://www.caltech.edu/archives/bios/PaulingL.html
http://encarta.msn.com/index/conciseindex/11/0115F000.htm?z=-
1&pg=2&br=1

1950-53
Erwin Chargaff
הווש A -ה תומכש רמולכ ,DNA -ב םיסיסבה ןיב תוליקשה תא וליג
.C -ה תומכל הווש G -ה תומכו T -ה תומכל דימת
http://post.queensu.ca/forsdyke/bioinfor.htm#Chargaff's Parity
Rules
http://www.treasure-troves.com/bios/Chargaff.html

1952-54
Rosalind Franklin
.היצקרפידל ןגטנר ינרקב שומיש י"ע DNA לש תקייודמ הנומת הקיפה

http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/bofran.html

Alfred Day Hershey and Martha Chase
ריבעמ DNA -ה קרש החכוהל סיסב שמיש 'גאפוירטקבה אשונב םרקחמ
.יטנג עדימ
http://hyperion.advanced.org/20465/hershey.html

Norton David Zinder and Joshua Lederberg
י"ע םיקדייח ןיב יקדייחה DNA -ה תא ריבעהל ןתינש וליג
.'גאפוירטקב
http://www.nobel.se/laureates/medicine-1958-3-bio.html

Paul Charles Zamecnik
םשב םויכ םיעודיה) םינובלח-ואילקונוביר לש םיקיקלחש הליג
.םינובלח לש הזתניס ירתא תא םיווהמ (םימוזוביר
http://vector.cshl.org/dnaftb/concept_21/con21bio.html

George Emil Palade
.םוזובירה תא ראית
http://www.fwkc.com/encyclopedia/low/articles/p/p019001817f.h-
tml
http://server.cs.stedwards.edu/contrib/Chemistry/CHEM43/Ribo-
somes/Ribosome.HTML

1953
James Dewey Watson and Francis Harry Compton Crick
.DNA -ה הנבמ תא קיודמב וראית
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/bocric.html
http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/do53dn.html
http://library.advanced.org/24355/data/light/details/profiles/wa-
tson.html

Frederick Sanger
.ןילוסניאה תלוקלומב תוינימא תוצמוח לש ףצרה תא חנעיפ
http://www.ee.nobel.se/laureates/chemistry-1958-1-bio.html
http://www.diabetic.org.uk/guides/medical/history.htm
http://www.isat.jmu.edu/users/klevicca/gallery/Chris_Christine_M-
ike/Insulin2.html

1955
Severo Ochoa and M. Grunberg-Manago
.RNA לש הזתניס ועציב
http://www.coloquio.com/famosos/sochoa.html
http://www.mun.ca/biochem/courses/3107/Lectures/Topics/RNA-
P_bacterial.html

1956
Arthur Kornberg
.זארמילופ DNA -ה תא הליג
http://www.accessexcellence.org/AB/BC/Arthur_Kornberg.html

1958
Matthew Messelson and Franklin Stahl
.DNA לש (היצקילפר) הקתעה ומיגדה
http://esg-www.mit.edu:8001/esgbio/dogma/repl.html
http://www.blc.arizona.edu/marty/411/Lectures/411_99lect5.html

1961-65
Khorana and Severo Ochoa
.(תוינימא תוצמוחל) יטנגה ןפוצה תולימ תא והיז
http://www.ee.nobel.se/laureates/medicine-1968-3-bio.html
http://web.calstatela.edu/faculty/nthomas/nirenber.htm
http://www.blc.arizona.edu/INTERACTIVE/DNA3/code.html

1964
Bill Henriksen Hoyer, Brian John McCarthy and Ellis
Truesdale Bolton
הבריק לע עיבצמ DNA -ב םידיטואילקונה ףצרב ןוימדש ומיגדה
.םינוש םינימ ןיב תיטנג
http://genome.microbio.uab.edu/uu/rib_cluster/rib_evolution.htm