טובישה ןדיעו םונגה טקיורפ

הקיטנגב םיגשיה רובע לבונה יסרפ
http://www.eb.com:180/nobel/gentime.html

:טוביש אשונב ןמז יריצ
http://archive.msnbc.com/modules/cloning/timeline.asp
http://library.advanced.org/24355/data/details/timeline.html
http://www.ornl.gov/TechResources/Human_Genome/project/timeline.html

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©
ךיראת ורחב
1983
.(םידיטואילקונ 48,502) הדבמל 'גאפוירטקבה לש םלשה ףצרה םוסרפ
http://info.med.yale.edu/mutbase/lamci857.txt
http://www.uic.edu/classes/phar/phar331/phil/genomics.html

1985
Kary B. Mullis
תרשרשה תבוגת אשונב התדובע לע לבונ סרפ הל קנעוה
.תיזארמילופה
http://www.accessexcellence.org/AB/IE/PCR_Xeroxing_DNA.html
http://www.accessexcellence.org/AB/BC/Kary_B_Mullis.html
http://www.almaz.com/nobel/chemistry/1993a.html
http://www.the-scientist.library.upenn.edu/yr1993/nov/pendlebury-
_p1_931129.html

1988
םלשה ףצרה תא עובקל התיה ותרטמ .םונגה טקיורפ תא עצבל הטלחה
.םדא ינב לש םימוזומורכב DNA -ה לש

1989
יבג לע םינג לש םוקימה ןומיסו םונגה טקיורפ לש תימשר הלחתה
.םימוזומורכה תופמ
http://www.nhgri.nih.gov/HGP/#What
http://www.nhgri.nih.gov

Lap-Chee Tsui, Francis Collins
.CF -ה תלחמל םרוג היצטומ תרוצבש ןגה תא והיז
http://mir.med.utoronto.ca/medgen/tsui.htm

1995
.19 -ו 16 רפסמ םיישונא םימוזומורכ לש יופימ
http://www.gdb.org/hugo/chr16/geneMaps.html
http://www.specialtylabs.com/testguid/testfils/BK117.HTM

1996
.םירמש לש םונגה יופימ תמלשה
http://kidec.cmb.ki.se/kisac/education/slides/data/genomedbs/gen-
ome-yeast.html

1997
.רגוב אתמ ילוד השבכה לש הטוביש
http://www.sciam.com/explorations/030397clone/030397beards.h-
tml
http://whyfiles.news.wisc.edu/034clone
http://www.amalnet.k12.ilbioi0181.htm
http://www.cabi.org/whatsnew/cloneani.htm