רודמה רואת

םונגה טקייורפ

םייתשרות םימגפו תולחמ

יטנג ץועיו ןוחביא

םירחא םימושייו יטנג יופיר

םינג-וקנואו ןטרס ,סדייא

יללכ - הקיטנג
למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©