םתמחלמב (תיליצילס הצמוח) ןיריפסאב םישמתשמה םיחמצ םנשי יכ תעדיה
?םימוהיזב


:םהב םישמתשמ םג םהו ,םיטליצילסל יעבט רוקמ םיווהמה םיחמצ םנשיש רבתסמ
.םייפיגנ םימוהיזב קבאיהל ידכ
.1
.םימוהיז ינפמ םתונכשב םיאצמנה םירחא םיחמצ ריהזהל ידכ
.2

םירציימ םיחמצהש ואצמ קבטה ספיספ ףיגנ ידיב ופקתוהש קבט יחמצ לע ועצובש םירקחמ
ומכ ,חמצה ותוא לש םירחא םיקלחל תרבעומ רשא ,(טליצילס ליתמ) ןיריפסא לש הפידנ הרוצ
תודימע קפסמו תיליצילס הצמוח תויהל ךפוה ,ותרוצ תא זא הנשמ רמוחה .םינכש םיחמצל םג
.(םהידמימב םינטקו םיכלוה רשא םילעה לע ספיספה ימתכ איה ךכל החכוהה) יפיגנ םוהיזל
.(דע-יח חיש) הירתלוגו הייכוב הברע םה תיליצילס הצמוח םירציימה םירחא םיחמצ

:ןלהל םירתאב אוצמל ולכות ףסונ רמוח

:ב ואצמת טליצילס ליתמ לע
http://wsrv.clas.virginia.edu/~ajb5u/lab.html

:ב ואצמת וז הלחמב םימחלנ םיחמצה ךיא
http://www.uni-link.com/health3.htm

:ב ואצמת הבוהצה הברעה תנומת תא
http://herb.biol.uregina.ca/pl-pics/holland/salialb1.jpg

:ב דומלל ולכות ןיריפסאו הנבלה הברעה לע
http://gics.simplenet.com/dr/herb/whitew.htm