?דואמ תובר ,תובר םינש יח םייח-לעב הזיא


םייח הלא .םיה יקמעמב האצמנו םינש 2000 -ל 1500 ןיב היח Gerardia םשב םי תינלכ
שומיש ךות ליגה תא עובקל וחילצה םירקוח .רכומ רחא ימי םזינגרוא לכ לשמ רתוי םיכורא
.c-14 ךוראית תארקנה הקינכטב ,c-14 גוסמ םייביטקאוידר םיפוטוזיאב

!ןלהל םירתאב אוצמל ולכות ףסונ רמוח

:רתאב ורקב םחפ ךוראית לע דומלל ידכ
http://advlearn/1rdc.pitt.edu/belvedere/materials/Mass-Extinctions-NF/C14-
date.htm

:היבורקמ המכ לעו םיה תינלכ לע והשמ דומלל ולכות ןאכו
http://www.cyberkids.com/Issue4/SeaCreatures/Jellies/Jellies.html

:ב ףסונ עדימ אוצמלו םיה תינלכ לש הנומתב תופצל ולכות
http://www.ucmp.berkeley.edu/cnidaria.html