?םייניש חצחצל םיחרכומ המל


םייכינח תלחמל םרוגה קדייחל ןתינש םשה והז , Actinobaccilus Actinomycetemcomitans
וללה םיקדייחה ידי לע םירצוימ ,היוול-ינב םיארקנה ,םינובלח לש הרזומ הצובק .םידליב
,םייניש חצחצנ אל םאש ,הביסה יהוז .םצע םסרכל שממ םילגוסמ הלא םינובלח .םירחאו
םג םילולע םייקדייח היוול-ינב .וללה םצעה ימסרכמ תא רצייל ליחתי ןשה ינפ לעש קדייחה
.תויקדייח םייעמ תולחמב םיקולה םישנאב סיזורפואיטסואל םורגל

!ןלהל םירתאב אוצמל ולכות ףסונ רמוח

תוארל םג ולכות ינשה רתאב ,םייכינח תולחמ לע דומלל ולכות ןלהלש םירתאה ינשב
:תונומת
http://www.alldentalcare.com/gumdis.htm

http://www.enexus.com/dentalmart/gdww.html

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©