?תויהל םיה-בכוכ לוכי בער המכ


םיה-בכוכ לש וזכ תוצרפתה .הנשב םיגומלא לש ר"מ 13 לולזל לוכי דחא רגוב םי-בכוכ
םיגומלאה ףירב השחרתה "הכולמה רזנ" םשב עודיה (Acansthaster Planci) םיגומלא ףרוטה
הרוזו תרבסומ יתלב ןיסולכוא תוצצופתה םש תשחרתמו הבש םעפ ידמ .הילרטסואב לודגה
.םיגומלאה ףירב סרה

!ןלהל םירתאב אוצמל ולכות ףסונ רמוח

The Australian Great ,ילרטסואה םיגומלאה ףיר לש םישרמה רתאב רקבל ואוב
Crown of Thorns םיה-בכוכ לש תונומת ללוכה ,Barrier Reef
http://www.ozramp.net.au/senani/barrier.htm

(הנומתו עדימ) The Crown of Thorns לע דוע דומלל ולכות ןאכ
http://www.cybereef.com/Archives/Pages/Info%20Pages/crownof.htm


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©