?הנשב הנש ידמ רטמוליק 20,000 לש קחרמל דדונ םייח-לעב הזיא


קומע ראשנו ללוצ אוהש קר אל .המיהדמ תיריפנס היח וניה (ליפה יומד) ינופצה םיה-בלכ
הלאה םיימיה םיקנויה לש םירכזה .דודנל קיחרמ ףא אוהש אלא ,תורחאה תויריפנסהמ רתוי
תוחפ םיחווטל תועיגמ תובקנה .רטמוליק 20,000 -כ םירבועו הנשב םיימעפ םידדונ
.םיקוחר

!ןלהל םירתאב אוצמל ולכות ףסונ רמוח

:ב ואצמת (ליפה יומד) ינופצה םיה-בלכ אצמנ םהב םירוזאה לש הפמ
http://www.seacreatures.com/maps/sealife/northernelephantseal.html

:ב ואצמת ליפ ייומד םי-תבלכו םי-בלכ לש םוליצ
http://nmml01 .afsc.noaa.gov/el_nino/adultNES.htm

:ב ואצמת תונומתל תוינפהו םייחה ילעב רואת
http://www.tmmc.org/elphntseal.htm

עובשה תודבוע ןויכרא

1 'סמ הדבוע
2 'סמ הדבוע
3 'סמ הדבוע
4 'סמ הדבוע