:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

"האלמ המאתה תמייק :העבק קורהו םדה תקידב"
ומלענש ןמית ידלי יוהיזל עדימ רורגאי "יטנג קנב"
םידעה ןכוד לע DNA
א"נדה תויתואו - ןיק תוא
םדא-ינב טוביש רוסאלו תונגל שי םאה
לותח תרעשו ןמית ידלי ייא.ןא.יד ייא.יב.ףא
תיטנג הילפא
השרשה-םרט ןוחבא - ןוירה ינפל רבועל תויטנג תוקידב
דיתעו הווה רבע :תויטנג תוקידב
םזיטואל יטנג ןמס לש יוליג
שוגיר לש םינג
1997 תנש לש יעדמה עוריאה - ילוד
הבר הדימב תלשוש לש הלגמ Y ירכזה א"נדה תקידב ןה-וכ
?דיספהל םייחה ילעב םילולע המ - ?םייח ילעב טובישמ חיוורהל האופרה לכות המ
דיתעה תובלחמ
?דורו וא לוחכ םינימה
תואלקחו תיטנג הסדנה
?הנמזה יפל םירבוע
ןינהו באה אענצמ-ןינלא-לינפ ףדוע
"תרשרשה תבוגת" תטיש - ךרדה תצירפ
השדחה תיתיישעתה הכפהמה וא תיטנגה הישעתה לש גושגשה
םדא לופכיש
םדאה רופיש
ינגה יופירה דגנכ םילוקישה
ןיציק יבשחמו יטנגה ןוכרדה
תיטנג תבתכומ תינימ תוגהנתה
הקיטנגו תורכמתה
"ונתודליב ונפטחנ ונחנא םג" :םינעוט םישנו םירבג העשת
הנובתהו טנמגיפה
תירבעה 'נואב הדבעמה תונימאב קפס ליטמ ינא :שברב יבג ,ל"כנמה:תוירבה דרשמ
(טחוש יכדרמ 'פורפ) וזכ תועטל תוביס רפסמ תויהל תולוכי ;הקידבב תועטל רשפא"למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©