:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

םינוסיח ידי לע םיקיזמו רב תויח תויסולכוא ןוסיר - "ןוסיח ידי לע ןוסיר"
תוירופ ידגונ
תינוסיחה תכרעמה תא תקזחמ הבהאה
ילארשי רקחמ - םאות אל םרותמ םצע חמ תלתשה
בלושמ ינוסיח רסחמ לבוסה רבועל תימחר ךות םצע חמ תלתשה
םצע-חמ תלתשה
ןיאקוקו ןושיע דגנ ןוסיח תקירז
םידליב םצע-חומ תלתשהב םישודיח
!םייח וצ - םידלי ןוסיח
ןוירה דגנ ןוסיח
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ
"ביצי ךא השק" ןייסוח לש ובצמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©