:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

יטנג - "םתוח תעבטה" - Imprinting
1993 - הנשה תלוקלומ - P-53
?םדא-ינב טוביש רוסאלו תונגל שי םאה
םייגולויב םיירפסמכ םיליבגמ םימיזנא
תיטנג הילפא
דיתע ,הווה ,רבע :תויטנג תוקידב
תולחמ עבראל םורגל לגוסמ דחא ןג
םוגפה ןגה
!הפמה לע םירמשה :וא יטוירקיא אתל ןושארה םלשומה םונגה
ךרד תצירפ ףס לע תויתומכ תונוכת לש הקיטנג
ןטרסו םינג
םיאתו םימוסומורכ ,םינג
PCR :רבכמ ודחכנש םירוציו תוריעז תומיגד
1997 תנש לש יעדמה עוריאה ילוד
"רתויב הבושח הגרדמ תציפקב רבודמ" :ינש השמ רוטקוד
םייח-ילעבב ינוירדנוכוטימה א"נדה
80-ה תונשב ולאשנ תולאש ?יטנגה ןפוצל ףסונ עדימ א"נדב שיה
הבר הדימב תלשוש לש הלגמ Y ירכזה א"נדה ןה-וכ
?םיישונא םימוזומורכ אל המל זא - ונימיב יתוכאלמ לכה
םיעבצב םימוזומורכ
?תנווכתמ תא המל ןג תרמוא תאשכ
ןבומ יתלבה תא ןיבהל
ןגה ךרואב יולת - ןואכיד וא הוולש ":הקורוסמ ןעדמ
?KNOCKOUT ירבכע הז המ
?הקיטנגב שדח המ
?דיספהל םייחה ילעב םילולע המ ?םייח ילעב טובישמ חיוורהל האופרה לכות המ
הקיטנגב םיידיתע םייאופר םימושיי :ןוכנ ךא רזומ
דיתעה תובלחמ
יתדיל-םורט ןוחביאו תויתשרות תולחמ
80-ה תונש ףוסב יטנגה רקחמה
םדאה םונג יופימ
יטנגה רשקהו הירלמ
םינגה תיירפס לא םלשה םונגה ןמ
תיטנג הסדנה
דיתעל ףונמ - תיטנג הסדנה
80-ה תונשב תיטנג הסדנה
תואלקחו תיטנג הסדנה
םדא-ינב לופכישב ןושאר יוסינ
!תובוט תויצטומ םג שי ,וא - יאופר סנ
האירק ינמיס
?יטנג םרוג הלחמב ברועמ םאה :הינרפוזיכס
?רשק שי םאה - השרותו ןטרס
יטנגה רסמה תרבעה
1997 רבמצד - הקיטנגב םינורחא םינוכדע
תויטנג תולחמו הקיטנג יאשונב תוניינעמ תודבוע
?הנמזה יפל םירבוע
ןינהו באה אענצמ-ןינלא-לינפ ףדוע
תוזרל הלקה ךרדה - םישנאו םירבכע לע
סיזורביפ קיטסיצל ירשפא יופיר לעו םישנאו םירבכע לע
תואיצמה - הרויה קראפ
םד לש המסלפ תויחב רצייל וחילצה םייטירב םינעדמ - תיטנג הסדנהב תירוטסיה ךרד תצירפ
"תרשרשה תבוגת" תטיש - ךרדה תצירפ
יטנגה ןפוצה
השדחה תיתיישעתה הכפהמה וא תיטנגה הישעתה לש גושגשה
ירלוקילומ טוביש
םדא לופכיש
יטנגה רמוחה לופכיש
םייגולויב םילופכיש
םדאה רופיש
אירב ךתוא רומשי ירט המדא חופת
רדנוכוטימל שדח דיקפת
םינובלחל יטנג רמוח םוגרת
םנוקיתו םייטנג םישוביש
םיסדנוהמ םיחמצ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©