:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

?םיעירפמ םה ימל - םינורפרטניא
וב שיש המב אלא ףיגנב לכתסת לא
וניתוחוכ לע שא
הפיחב "ןיל" תאפרמב הקיטמסוק ירצומל תושיגר ןוחבאל הקידב
תויחל רשפא תויושיגר ילב
סדייאה ףיגנב לופיטו ןוסיחל תוינכדע תושיג
תיתבישח הכפהמ - םיירבועה םייחב (self tolerance/recognition) תימצע הרכה
ןוסיחה רחא ץורימה
ילארשי רקחמ - םאות אל םרותמ םצע חמ תלתשה
םדה תכרעמ תוחתפתה
?"המונלמ" דגנ ןוסיח
ןוירה דגנ ןוסיח
תוימוהיז תולחמ תעינמל רידא ילכ - םינוסיח
השדח ינוסיח רסח תלחמ - ןורפרטניא -ל ןטלוקב רסח
?סדייא דגנ ןוסיח היהי
ןוסיחה תכרעמ לש קשנה ילכ
םתווהתה ינונגנמ תנבהב ךרד תצירפ - תוינושאר ינוסיח רסח תולחמ
ןוסיחה תכרעמ
תינוסיחה תכרעמהו הנאוחירמ
שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ
העוב ידלי לש םהייח ליצמ היוס ןובלח :םצע חומ תולתשהב שדח ןדיע
לש תוחתפתה םולבל יושע שדח ןוסיח :ןמציו ןוכממ םירקוח לש ךרד תצירפ
םירוענ תרכוס
ןטרסבו םיפיגנב םימחולה סנהרגנל יאת

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©