:ןוסיחה תכרעמ דוקפתל תורושקה תולחמ

סדייא

תורחא לשכ תולחמ

תוינומיאוטוא תולחמ


ןוסיח יאשונ


היגרלא


ןוסיחה תכרעמו תולתשה


יללכ - היגולונומיא


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ