סדייא


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

תודדועמ תויוחתפתהו תווקת - סדייא
סדייאה ףיגנב לופיטו ןוסיחל תוינכדע תושיג
ןוסיחה רחא ץורימה
?סדייא דגנ ןוסיח היהי
סדייאה ךובמ
שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ
ינוסיחה לשכה תורישב אפרמ - המילשמ האופר

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©