ןוסיח יאשונ


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

םינוסיח ידי לע םיקיזמו רב תויח תויסולכוא ןוסיר - "ןוסיח ידי לע ןוסיר"
תוירופ ידגונ
תימוהיזה האולחתב היילעה םולבל רשפא
וכשננש םילארשי לש םמדמ קפוי תבלכ דגנ ןוסיח :בורקב
?ןטרסב לופיטל השדח תינוסיח השיג
סדייאה ףיגנב לופיטו ןוסיחל תוינכדע תושיג
יתמו םינסחמ ימ תא - חומה םורק תקלד
ןוסיחה רחא ץורימה
םתקרזה םוקמב םיביכרת תעילב י"ע תוירירה לש ןוסיחה תכרעמ תלעפה
ןיאקוקו ןושיע דגנ ןוסיח תקירז
דבכ תקלד דגנ ןוסיח אשונל תיעוצקמ ברה תיעדמה הדעווה לש תעדה תווח
A גוסמ תיפיגנ
!םייח וצ - םידלי ןוסיח
?תולחמ יופירל ןוסיח
?"המונלמ" דגנ ןוסיח
תוימוהיז תולחמ תעינמל רידא ילכ - םינוסיח
סדייאה ךובמ
לש תוחתפתה םולבל יושע שדח ןוסיח :ןמציו ןוכממ םירקוח לש ךרד תצירפ
םירוענ תרכוס
הווהו רבע םידלי קותיש

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©