היגרלא


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

היגרלא
םידלי לצא תויגרלא
הפיחב "ןיל" תאפרמב הקיטמסוק ירצומל תושיגר ןוחבאל הקידב
תויחל רשפא תויושיגר ילב
היגרלא ררועמו שימג
היגרלאו םיחא לע - ?יכונא י'צפא רמושה
ירגתל תרחואמהו תמדקומה הבוגתה לע lgE דגנ םיילאנולקונומ םינדגונ תעפשה
םייטמתסאב ינגרלא תונופמיס
םידליב האולחתל םימרוגכ םינקית ינגיטנאל הפישחו םינקיתל היגרלא תובישח
ב"הראב תוינוריע הקוצמ תונוכשב םיררוגתמה םייטמתסא
המיע דדומתהל םיכרדהו ,הינויפיא - המטסאה תלחמ
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©