ןוסיחה תכרעמו תולתשה


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

ילארשי רקחמ - םאות אל םרותמ םצע חמ תלתשה
בלושמ ינוסיח רסחמ לבוסה רבועל תימחר ךות םצע חמ תלתשה
םצע-חמ תלתשה
םידליב םצע-חומ תלתשהב םישודיח
ןוסיחה תכרעמ לש קשנה ילכ
"ביצי ךא השק" ןייסוח לש ובצמ
םייח םימרותמ םידליב דבכ תולתשה :שדח ןדיע

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©