יללכ - היגולונומיא


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

םינוסיח ידי לע םיקיזמו רב תויח תויסולכוא ןוסיר - "ןוסיח ידי לע ןוסיר"
תוירופ ידגונ
תימוהיזה האולחתב היילעה םולבל רשפא
הפיחב "ןיל" תאפרמב הקיטמסוק ירצומל תושיגר ןוחבאל הקידב
תינוסיחה תכרעמה תא תקזחמ הבהאה
םדה תכרעמ תוחתפתה
ןיאקוקו ןושיע דגנ ןוסיח תקירז
ןוירה דגנ ןוסיח
לבס אלל ליבס ןוסיח
(סומית) תרהה תטולב תיצמת תרזעב לופיט :תינוסיחה תכרעמל ךמות לופיט
?סדייא דגנ ןוסיח היהי
ןוסיחה תכרעמ
תינוסיחה תכרעמהו הנאוחירמ

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©