(סדייא דבלמ) תורחא לשכ תולחמ


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

בלושמ ינוסיח רסחמ לבוסה רבועל תימחר ךות םצע חמ תלתשה
השדח ינוסיח רסח תלחמ - ןורפרטניא -ל ןטלוקב רסח
םילוח 100 -מ רתויב םינייפאמ - (SCID) השק בלושמ ינוסיח רסח
םתווהתה ינונגנמ תנבהב ךרד תצירפ - תוינושאר ינוסיח רסח תולחמ
דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ
העוב ידלי לש םהייח ליצמ היוס ןובלח :םצע חומ תולתשהב שדח ןדיע

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©