תוינומיאוטוא תולחמ


:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

וניתוחוכ לע שא
דבכ תקלד דגנ ןוסיח אשונל תיעוצקמ ברה תיעדמה הדעווה לש תעדה תווח
A גוסמ תיפיגנ
הצופנ תשרט
ןוסיחה תכרעמ לש קשנה ילכ
לש תוחתפתה םולבל יושע שדח ןוסיח :ןמציו ןוכממ םירקוח לש ךרד תצירפ
םירוענ תרכוס

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©