היגולויבה רתא

רתאה תודוא

תודות

רתאה תודוא


ידומיל עדימ תרבעהו ףוסיאל רסמתמ וניאש ךכב אוה 2001 ויב :ארקנה רתאה לש ודוחיי
הז רתא .תניינעמו הנוש הביטקפסרפ ךרד ונינפב םגיצהל רחוב אלא ,םייתרוסמ םינכת ךרד
טפשמה ,הרבחה ,האופרה יניע ךרד הקיטנגה אשונ תא תונחובה תונוש תוננובתה תויווז עיצמ
הרשק אוה ינוידיב עדמ תרופיס ךרד ןחבנו רתאב םייקה ,רגתאמו ףסונ טקפסא .הקיתאויבהו
םירמאמב םינויע י"ע םילגתמ תקתרמה ותדובעו גולויבה .היגוילויבהו תורפסה לש
.לבונ סרפ ינתח ,םימסורפמ םינעדמ לש םירקחמב םינויעו םייגולויב
,םייוליגל םאתהב ןנערתמו שדחתמ ,ןכדעתמ : קפודה לע די םע , 2001ויב ,אוה ןכ - ומשכ
םינותיעל םירושיק - "תורתוכ" - ךרד רשפאתמ הז רבד .הז ימאניד םוחתב םירקבל תושדח
.אשונב םיחוודמה םיימואלניבה תרושקתהו הידמה ןמ םילדנה םירמאמו םיימוי-םוי ,םייעדמ

םאתומו םהידימלתו היגולויבל םירומל דעוימ ,הקיטנגה אשונב החמתמ עגרכ היגולויבה רתא
,םיחנומ רצואו םירויא יוולמ םירמאמ לש בר רפסמ ליכמ רתאה .תונוילעה תוביטחל ותמרב
רוציל תנמ-לע .םיריהמ םידעצב חתפתמה הז היגולויב םוחתב םינורחאה םירקחמה תודוא
םירתא לש םוצע ןווגמל טסקטרפיה י"ע םירשוקמ םירמאמה לכ ,הנבהו ןיינע לש רשוע
יראלופופ עדימ ,תילאוטקא תונותיע ךרד ,םייניצרו םימדקא םיטסקטמ לחה .תשרב םיטנוולר
.היצמינאו הקיפרגב הלכו ,לילקו

הדימלל יעצמא תווהל ,יגולויבה סוביליסל הרשעה קפסל :ןניה רתאה לש תוירקיעה תורטמה
.םידימלתה לש רקח תודובעל םיבאשמ רגאמכ שמשלו תימצע
ןמ םיברב תיטנג הסדנהו הקיטנג לש םיטקפסאה ןווגמל עגונב יסיסב עדימ אוצמל םג ןתינ
.םירשוקמה םירתאהו םירמאמה
רמוח תורוקמל םירושיק לש רישע ףסואו תירבעב םירמאמ לש ףסוא םייק הז רתאב
תע-יבתכ לש בחר ןווגמ םיליכמ ולא .הרומה ןהו דימלתה ןה לש םשומישל היגולויבב
םינואיזומ ,םינותנ ירגאמ ,תוינורטקלא תוירפס ,( Scientific American:ןוגכ) ,online
שומישל ןתינה הידמיטלומ לש רשועב דייוצמ אוה ןכ-ומכ .םינולימו תוידפולקצנא , online
.תוגצמבו תודובעב
םילכה זגרא .דימלתה תניפו (אמסיס ישרומ) הרומל םילכ זגרא רתאב אוצמל ןתינ ,ףסונב
םייוצמה תויוליעפו םיטקייורפ ,רועיש יכרעמ לש םינייוצמ תורוקמל םירושיק קפסמ הרומל
יכרעמ תיינב יכרצל טנרטניאה תא לצנל דציכ הרומל םיפיטו תוצע םנשי .טנרטניאה תשרב
חיש לוהינ ,(webquest) "טנרטניאה תובקעב עסמ" תיינב :םיללוכ הרומל תויוליעפה .רועיש
.תומלידל םורופו הקיתאויב אשונב יתתיכ גישו

תודות


הקיסמ דירגניא :יגוגדפו יעדמ ץועי
הקיסמ דירגניא :תויוליעפו םירמאמ תביתכו ףוסיא
יח-רב תיזפ:תויוליעפ לש הכירעו זוכיר
תוילד יעור,זיוהנירג ליג :שופיחו ןויד תצובק חותיפ
דרא תינליא ,רטע לכימ ,ראילוטס הנירמ:תורמהו הכירע
ןוטק הרברב:יפרג בוציע
ןיקריס-ןהכ ידומ ,ןוטק הרברב:תונומת דוביע
בנדירג לבאפ ,יול לאפר,ראילוטס הנירמ:תונכתו javascript, html
ןוזרבולג תנע,סוארטש תלייא:םירצוי תויוכז
טפול הכרב :םוגרת
ינווארק לגיס ,ילאערזי האל:הדלקה
יתורח לכימ:תינושל הכירעו ההגה

.יבוהא הידואלקל הז רתא תיינבב הכימתהו הכרדהה לע תדחוימ הדות

תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש תויוכזה ילעב תא רתאל ותלוכי בטימכ השע ט"פמה תווצ
גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח
רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ ונא .רמוחב שומישל םרושיא תא
.םדקהב ונקתל לעפנ ונתעידיל


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©