ומלענש ןמית ידלי יוהיזל עדימ רוגאי "יטנג קנב"


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


קר םיעדוי תסנכב .םידלי ובנג .עשפ השענ"
םוקל ךירצ .הלאה תודעווה םע קיפסמ .רבדל
הרבחב ץוציפ היהי תרחא ,תושעלו
."תילארשיה
םלוה אוהשכ ,םעזב לומתא רמא םירבדה תא
תבישיב ,המרג םיסנ ןמזה ,ןחלושה לע ודיב
קיציא הילד תושארב תסנכה לש עדמה תדעו
תייגוסל "יטנג הנעמ" ןתמב הנדש ,(הדובע)
.םידובאה ןמית ידלי
הגישה ףאו ,םיישעמ םידעצ החיטבה קיציא
דרשמ ל"כנמ :"יטנג קנב" תמקהל ביצקת דיימ
:תושגרתהב עידוה ,יראשב יכדרמ ר"ד ,עדמה
הדעה ןבכ םג ןאכ בשוי ימצע תא האור ינא"
."ביצקתה תא אוצמל בייחתמ ינאו ,תינמיתה
הדעווב הכרעוה "יטנג עדימ קנב" תמקה תולע
לש תידיימ החיקל :הרטמה .לקש ףלא 700-כב
,ןמית ילועמ םירוהה רודמ םד תומיגד
תומיגד םע עדימה תבלצהו ,ומלענ םהידליש
םהירוה תא םישפחמה הלא לש םד
.םייגולויבה


תועידי :רוקמ
תונורחא
4.9.97 :ךיראת
יביש םייח :רבחמ


אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק


Use of DNA in Identification
DNA Bank
DNA Data Bank
A New DNA Data Bank
The TECHNION in Israel Collaborates on DNA Bank for Common
Diseases
Analytical Genetic Testing Center Paternity & Forensic DNA Lab


2001 ויב רתאמ

ץראב תונותעהמ תופסונ תובתכ
ןמדירפ הרש :רבחמה םש ,1.9.97 בירעמ - םידובא םידלי רותיאל "יטנג קנב
ןופיסוי ןלוג :רבחמה םש ,1.9.97 בירעמ - "ונתודליב ונפטחנ ונחנא םג"
27.8.97 בירעמ - תיטנג היצמרופניא לולכיש עדימ קנב םיקהל"
ןועדג :רבחמה םש ,26.8.97 בירעמ - האלמ המאתה תמייק :העבק קורהו םדה תקידב
גנילרמש
םש ,26.8.97 תונורחא תועידי - "םידכנה תאו הלש ןתחה תא ריכת ילש אמאש ןמזה עיגה
ילב יבוק :רבחמה
יבוק :רבחמה םש ,26.8.97 תונורחא תועידי - '48-ב ץומיאה וצ תא ןתנש טפושה - יודנל השמ
ךיילב
:רבחמה םש ,26.8.97 תונורחא תועידי - "התוא םיצמאמ ויה אל םה - םיעדוי ויה הירוה םא"
ןרוג הדוהי
ןועדג :רבחמה םש ,26.8.97 תונורחא תועידי - םלושמל הנינח לוקשל :לאילמג הירא כ"ח ברה
הנזצ המלשו גנילרמש

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©